Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

Gezond werkend je pensioen halen: dat wil toch iedereen? Toch lukt dat nog niet altijd. Daarom is er tot en met 2025 de subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven (MDIEU).

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.

Thema’s 

A: Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen. 

Preventieve aanpak gericht op het voorkomen van: voortijdig uitvallen van werkenden uit het arbeidsproces, verlies van vitaliteit en productiviteit of een arbeid gerelateerde ziekte. Het bevorderen van een cultuur waar veilig gewerkt wordt en kan worden. Naast aandacht voor werkomstandigheden maakt ook het bevorderen van de bewustwording bij werkenden voor een gezonde leefstijl deel uit van dit onderwerp.

B: Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen. 

Solide arbeidsvoorwaarden en een goede werkcontext bieden aan alle werkenden, dus ook voor werkenden zonder een vaste arbeidsrelatie in een sector of organisatie. Een flexibele werkcultuur realiseren, waarbij het werk meer is afgestemd op de levens- en loopbaanfasen van werkenden. Een goede werk- privébalans of een goede balans tussen arbeid en zorg bevorderen. En de regelmogelijkheden van werkenden rondom hun roosters en arbeidstijden vergroten.

C: Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren. 

Talentontwikkeling van werkenden faciliteren (naast het regulier- of formeel onderwijs). Vaardigheden op de werkplek versterken, verbreden of verdiepen, bijvoorbeeld via taakroulatie, functieverbreding en werkplekleren. Werkenden begeleiden en inspireren bij arbeidsmobiliteit.

D: De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van de eigen regie op de loopbaan. 

De kennis bij werkenden over loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden en de arbeidsmarkt versterken. Inzicht in de eigen financiële mogelijkheden vergroten om keuzes, zoals eerdere overgang van werkend naar het gepensioneerde leven beter in beeld te brengen.

Voor alle thema’s staat maatwerk centraal!

Belangrijkste onderdelen van de subsidie

  • Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.
  • Minimaal aan te vragen subsidiebedrag: € 75.000,- euro.
  • Aanvraagtijdvakken en beschikbaar budget:
    2 april – 26 april 2024: € 100 miljoen
    2 september – 27 september 2024: € 100 miljoen
  • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid; 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en € 5.000,- euro voor de bedrijfsanalyse.

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst.

Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid