EIA en MIA/Vamil 2016 voor agrariërs - Katoele Subsidie Experts

EIA en MIA/Vamil: wat is dat ook alweer?

De Energie InvesteringsAftrek (EIA) en Milieu InvesteringsAftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale subsidies die een extra aftrekpost opleveren. Als ondernemer kunt u een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, zodat u minder belasting hoeft te betalen.

 • Het EIA-percentage is met ingang van 2016 verhoogd van 41,5% naar 58%.
 • Bij de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kan het percentage oplopen tot 36% en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is 75%.

Extra budget landbouw

Agrariërs let op: in 2016 is extra budget beschikbaar gemaakt voor de landbouwsector, waarbij duurzaamheid in de veehouderij en in de glastuinbouw speerpunten zijn. Daarom biedt de Milieulijst 2016 meer voordeel voor bijvoorbeeld het tegengaan van erfafspoeling, verbeterde watertechnologie in de glastuinbouw en aan melkveestallen met weidegang.
Duurzame melkveestallen met weidegang zijn apart opgenomen in de MIA/Vamil lijst met een verhoogd MIA percentage van 36%.

Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden in 2016:

MIA/Vamil

Een selectie van de belangrijkste investeringen voor de agrarische sector

 • Proefstallen
 • Biologische melk- en pluimveestallen met emissiereductie
 • Duurzame stallen met als voorwaarde dat deze voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 10
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen in de rundvee- en varkenshouderij
 • Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Stofemissie reducerende technieken voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Spuitmachines met GPS en driftbeperking of middelbesparend systeem
 • GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof
 • Elektrische of hybride auto’s
 • Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine
 • Emissiearme en milieuvriendelijke mobiele machines
 • Ontsmettingsinstallatie op basis ven Electrolysed Chemical Oxidation

Nieuwe bedrijfsmiddelen in 2016:

 • Duurzame melkveestal met weidegang
 • Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw
 • Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt
 • Mechanische onkruidknipper
 • Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking
 • Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor

Vervallen bedrijfsmiddelen in 2016:

De milieulijst wordt ieder jaar aangepast. Dit betekent helaas ook dat sommige zaken die in 2015 onder de MIA / Vamil vielen, in 2016 niet in aanmerking komen. Het gaat om:

 • Vervangen asbesthoudende daken
 • Zonnepanelen in combinatie met asbestsanering
 • Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machines met dieselmotoren
 • Agrarische kisten van duurzaam hout

EIA

Een selectie van de belangrijkste investeringen voor de agrarische sector

 • Isoleren van bestaande constructies
 • Zonnepanelen vanaf 25 kWpiek (met netaansluiting tot maximaal 3 * 80 A)
 • Houtkachels tot 500 kW
 • Melkvoorkoeler en/of warmteterugwinning op melkkoeltank
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning
 • Debietregeling ventilatie
 • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
 • Energieschermen
 • Grondwarmtewisselaars
 • Vervangen bestaande binnenverlichting
 • LED-verlichting
 • Warmtewisselaars
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen

Nieuwe bedrijfsmiddelen in 2016:

 • Snelloopdeur voor koel- of vriescellen

Gewijzigde bedrijfsmiddelen in 2016:

 • Eisen voor LED-verlichting zijn aangescherpt
 • Eisen voor energiezuinige koel- en vriesinstallatie zijn aangescherpt.
 • Investeringsbedrag voor zonnepanelen is begrensd op € 750,– per kWpiek. Bij installaties vanaf 25kWpiek komt de gehele installatie in aanmerking met het genoemde maximum per kWp.

Vervallen bedrijfsmiddelen in 2016:

 • Vervangen van bestaande T8 verlichting

Voorwaarden

Om van de regeling 2016 gebruik te maken moet de opdracht in 2016 verleend worden. Na opdrachtbevestiging moet de subsidie binnen 3 maanden zijn aangevraagd. Opdrachten die eind 2015 zijn verstrekt kunnen nog tot drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangevraagd op basis van de regeling in 2015.

Zeker weten of uw investering in aanmerking komt?

Neem dan snel contact met ons op. Onze subsidie-experts hebben ruime ervaring met deze regeling en adviseren u graag hoe u de mogelijkheden zo goed mogelijk kunt benutten. Wij verzorgen graag het aanvraagtraject, en misschien kunt u deze regeling zelfs combineren met andere subsidies.
Bel 0593-820222 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

EIA MIA en VAMIL