Gewijzigde Geïntegreerde gewasbescherming gaat weer open

Gewijzigde Geïntegreerde gewasbescherming gaat weer open

De regeling Geïntegreerde gewasbescherming (GIGEB) is gewijzigd. De wijziging betreft enkele inhoudelijke aanpassingen, maar ook een nieuwe openstelling en bijbehorend plafond.

Het doel van de regeling gewijzigde Geïntegreerde gewasbescherming is het zichtbaar verbeteren van het toepassen van de principes van geïntegreerde gewasbescherming, door het financieel ondersteunen van het ontwikkelen van preventieve en niet-chemische maatregelen en het toepassen van deze maatregelen in de praktijk.

Geïntegreerde gewasbescherming is een aanpak die gebruik maakt van diverse methoden om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen en te bestrijden. Daarbij willen ze de inzet van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen door het toepassen van preventie, niet chemische maatregelen, biologische bestrijders en teelt technische maatregelen. Waar gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn hebben laag-risicomiddelen de voorkeur en worden emissiebeperkende technieken ingezet om de uitstoot naar het milieu te verminderen.

Wijzigingen

Definitie samenwerkingsverband innovatieprojecten

De definitie van een samenwerkingsverband voor innovatieprojecten is aangepast om te verduidelijken dat dit type samenwerkingsverband minimaal moet bestaan uit één of meerdere onderzoeksorganisaties en één of meerdere landbouwondernemingen. Loonwerkers en bedrijven die landbouwmechanisatie ontwikkelen of verkopen kunnen zich hierbij aansluiten, maar dit is geen vereiste.

Loting

Voor de beide onderdelen (innovatie en investeringen) geldt dat rangschikking in de nieuwe openstellingsperiode plaats zal vinden op basis van loting in plaats van op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dit leidt ertoe dat de aanvragen gedurende de gehele openstellingsperiode ingediend kunnen worden in plaats van dat, in geval van te veel aanvragen, alleen aan direct na aanvang van de openstelling ingediende aanvragen subsidie wordt toegekend.

Al subsidie in 2023?

Gedurende de eerste openstelling in 2023 zijn er vele aanvragen binnengekomen voor met name het onderdeel investeringen. Dit heeft ertoe geleid dat het voor degenen die in die openstelling al subsidie toegekend hebben gekregen, in 2024 niet meer mogelijk is wederom succesvol een aanvraag in te dienen. Dit geldt niet voor de onderzoeksorganisaties. Zij kunnen ook dit jaar een of meerdere voorstellen indienen.

Aanpassing percentages en bedragen

Het minimumbedrag bij innovatie is aangepast van € 10.000 naar € 25.000 en het maximum aantal subsidiabele bedrijfsmiddelen bij investeringen is teruggebracht naar één. Binnen het onderdeel investeringen is verder het subsidiepercentage verlaagd van 50% naar 35% én is het maximale subsidiebedrag verlaagd naar € 75.000 (was € 125.000).

Offerte

De aanvraag voor een investeringssubsidie dient vergezeld te gaan van een offerte. Het was bij de voorgaande openstelling in 2023 niet in alle gevallen steeds op voorhand duidelijk welke onderdelen van de offerte subsidiabel waren. Dit heeft ertoe geleid dat voor de openstelling in juni 2024 in de offerte nader gespecificeerd dient te worden welke onderdelen subsidiabel worden geacht. Verduidelijkt moet worden hoeveel het middel had gekost zonder de niet-subsidiabele onderdelen, zodat inzichtelijk is welke kosten wel subsidiabel zijn.

Openstelling 2024

Aanvragen is mogelijk van 3 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 (innovatie) en van 20 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 (investeringen). Het beschikbare budget is € 750.000 (voor het onderdeel innovatie) en € 2,25 miljoen (voor het onderdeel investeringen).

Hier kunt u alles lezen over de vorige openstelling! 

Gewijzigde Geïntegreerde gewasbescherming

Bron: RVO