Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland!

Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie

Het doel van de subsidie investeringsregeling reductie stikstofemissie is het stimuleren van investeringen in maatregelen die bijdragen aan de reductie van stikstofemissie binnen agrarische ondernemingen in Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen). Het geven van advies door een extern deskundige over die maatregelen maakt daar ook deel van uit.

Met de regeling willen de drie noordelijke provincies een bijdrage leveren aan de reductie van stikstofemissie, om zo de stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden te verminderen. Het budget voor de regeling bedraagt € 55 miljoen, dit bedrag wordt gefaseerd via openstellingsbesluiten beschikbaar gesteld.

Voor wie? 

Agrarische ondernemingen gevestigd in de provincie Groningen, Fryslân of Drenthe kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Subsidie

Subsidie is mogelijk voor:

  • Het laten opstellen van een advies door een externe deskundige. De externe adviseur moet ingeschreven staan in het bedrijfsadviseringssysteem (BAS) van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs of als adviseur bij Stichting Weidegang.  (Uitgaven voor het laten opstellen van een advies door een externe deskundige.)
  • Het investeren in maatregelen genoemd in het openstellingsbesluit. (De kosten van aanschaf van machines en uitrusting door koop, huurkoop dan wel financial
    lease mits de aanvrager eigenaar wordt nadat alle termijnen zijn betaald, de aankoop of ontwikkeling van software, uitgaven voor niet-productieve investeringen.)

Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Alleen kosten waarvoor een verplichting is aangegaan na indiening van de aanvraag, komen voor subsidie in aanmerking.

Het subsidiebedrag voor advies bedraagt maximaal €1.500,- per advies met een maximum van €3.000,- per agrarische onderneming. De maximale subsidie voor een investeringsmaatregel bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van €60.000,- per agrarische onderneming. 

Aanvragen 

Het indienen van een aanvraag is mogelijk van 7 juni 2023 tot en met 31 december 2023. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het moment dat het subsidieplafond wordt overschreden. 

Vanaf 6 juli 2023, 9.00 uur is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen! Hier is € 8,75 miljoen voor beschikbaar.  

Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Bron: Staatscourant