LEADER Zuidoost-Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Wat is LEADER?

Een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is het doel van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. LEADER is een programma voor en van de regio. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

LEADER Zuidoost-Drenthe

In Zuidoost-Drenthe (de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, de plattelandsgebieden van de gemeenten Emmen en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze) is tot 2022 ruim €7,6 miljoen beschikbaar. Hier richt het programma zich op vitalisering van de regio. De basis van de strategie in deze regio is bouwen op lokale kracht, toegespitst op ‘sociale cohesie’ en ‘lokale economie’.

Dit is vertaald in 5 speerpunten

1.Versterken van lokale samenwerking
2.Versterken van de toeristische sector
3. Banenmotor MKB: versterking en innovatie
4.Optimaliseren (digitale) bereikbaarheid
5.Versterking van woon- en leefomgeving

Projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op uitwisseling van kennis, producten en diensten in een netwerk, op kennisverwerving door samenwerking met kennisinstellingen, op scholing voor ondernemers of werknemers, maar ook op de herbestemming van leegstaande gebouwen of het opzetten van een bewonerscoöperatie.

Voorwaarden en financiën

Projecten hebben een begroting van minimaal €75.000,-
De maximale subsidie per project bedraagt 60% van de projectkosten.
Voor indiening moet eerst een concept-projectvoorstel voorgelegd worden aan de commissie. Oordeelt deze dat het initiatief LEADER-waardig is, dan kan de voorbereiding van een volledige aanvraag starten.
De openstelling voor de eerste tender in het kader van LEADER Zuidoost-Drenthe is gepland voor de eerste helft van mei 2016. De exacte openstellingsdatum is nog niet bekend. Wellicht volgt er in het najaar van 2016 een tweede oproep.

Projectidee? Vragen? Neem contact op!

Heeft u plannen voor een project dat past in de bovenstaande omschrijving? Misschien komt u dan wel in aanmerking voor subsidie in het kader van LEADER. Onze subsidie-experts hebben ruime ervaring met de voorgangers van deze regeling. Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Ook bij vragen staan we voor u klaar. Bel 0593-820222 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Leader Zuidoost-Drenthe