Subsidieregeling Brongerichte Verduurzaming Stallen

Brongerichte Verduurzaming Stallen

Brongerichte Verduurzaming Stallen

Brongerichte Verduurzaming Stallen – Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen

De subsidieregeling Brongerichte Verduurzaming Stallen is bedoeld voor veehouders. Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? Dan kunt u samen met een onderzoeksorganisatie subsidie aanvragen om uw idee te onderzoeken en te ontwikkelen. 

De subsidie is voor veehouders met: 

 • Melkvee
 • Vleeskalveren 
 • Varkens
 • Vleeskuikens
 • (Groot)ouderdieren van vleeskuikens
 • Leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen 
 • Melkgeiten 

Belangrijke veranderingen 3e openstelling

Na de vorige aanvraagperiode is een aantal regels voor deze subsidie veranderd:

 • U kunt nu ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van dierenwelzijn in en de brandveiligheid van stalsystemen (bovenop de al geldende wettelijke eisen).
 • Uw project voldoet minimaal aan de eisen voor brongerichte vermindering van emissies.
 • Uw project scoort hoger als de emissie zich minder naar buiten het stalsysteem verplaatst (minder afwenteling naar de omgeving).
 • Het maximum subsidiebedrag voor nieuwe en bestaande stalsystemen is in fase 1 € 1.000.000,-.
 • Er is geen maximum subsidiebedrag per locatie meer in fase 3. Veehouders krijgen in deze fase maximaal € 500.000,-.
 • Er is geen onderscheid meer tussen enterisch methaan (methaan uit het dier zelf) en methaan uit mest bij de minimale reductiepercentages voor combinaties van techniek en managementmaatregelen en alleen managementmaatregelen.
 • Één budget voor managementmaatregelen voor zowel varkens als melkvee.
 • Bij de uitvoering van het innovatieproject mag een techniek niet in meer dan 4 stalsystemen toegepast worden.

Budget 

Het budget voor deze eerste openstelling is € 30 miljoen. 

Dit budget is als volgt onderverdeeld:

 • Varkenshouderijen € 10 miljoen
 • Melkgeitenhouderijen € 3  miljoen 
 • Melkveehouderijen € 10 miljoen 
 • Vleeskalverenhouderijen € 3 miljoen 
 • Pluimveehouderijen € 3 miljoen 
 • Managementprojecten varkens- en melkveehouderijen samen € 1 miljoen 

Wat kunt u onderzoeken en ontwikkelen? 

De subsidie is voor een innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. 

Onder stalsystemen vallen: 

 • Dierenverblijven 
 • Mestopslag
 • Voeropslag
 • Mestkelders
 • Mestbewerkingsinstallaties 

Met de subsidie onderzoekt en ontwikkelt u technieken om emissies van stalsystemen te verminderen. En voor een beter dierenwelzijn en brandveiligheid. Dat kan een installatie of machine zijn of een managementmaatregel. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.  

Voorwaarden Brongerichte Verduurzaming stallen

Onderstaand vind u de belangrijkste voorwaarden:

 • U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. Ook vraagt u de subsidie samen aan. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. U mag daarnaast samenwerken met andere veehouders en ondernemers.
 • U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie. Houdt u vleeskalveren? Dan moet u uw vee minimaal 40% vast voer geven.
 • De aanvraag scoort minimaal 12 punten bij de beoordeling. Als u melkveehouder bent is dit minimaal 27 punten. 
 • Als pluimveehouder houdt u de dieren in een grondhuisvestingssysteem.
 • Onderzoekt u een nieuwe techniek? Dan mag u met maximaal 4 stalsystemen deelnemen. 

Uw innovatie:

 • Voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden.
 • Voldoet aan de eisen voor brandveiligheid van het bouwbesluit.
 • Zorgt voor meer dierwelzijn en brandveiligheid in de stallen. 
 • Zorgt voor minder emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof in het stalsysteem. 
 • Vermindert de broeikasgas- en stalemissies met minimaal het percentage dat geldt voor uw sector.

De subsidiebudgetten worden verdeeld onder de aanvragers die het hoogste scoren op de puntencriteria. 

Aanvragen Subsidie 

Tot en met 2024 kan er 2 keer per jaar subsidie worden aangevraagd voor de regeling. De derde openstelling is geopend van 22 november 2021 tot en met 14 februari  2022, 17.00 uur.  

Onderstaand de afbeelding van het RVO met een korte samenvatting van de regeling.

Brongerichte Verduurzaming stallen

 

Bron: RVO

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: