Fysieke investeringen Flevoland voor agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen Flevoland voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen Flevoland voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Flevolandse agrariërs kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de agrarische onderneming. Met deze openstelling van de maatregel Fysieke investeringen Flevoland voor innovatie en modernisering kunnen agrarische ondernemers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van hun bedrijf. Subsidies kunnen betrekking hebben op onder andere nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en biodiversiteit.

Subsidiabele activiteiten

Om in aanmerking te komen voor subsidie met de aanvraag betrekking hebben op ten minste één van de

volgende thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie.
 • Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen.
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
 • Klimaatmitigatie.
 • Klimaatadaptatie.
 • Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidieverstrekking:

 • Bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 • Koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde activa.
 • Adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • Adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.
 • Haalbaarheidsstudies.
 • Verwerving of ontwikkeling van computersoftware.
 • Verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken.
 • Personeelskosten.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten. 

Aanvragen

Deze regeling is momenteel gesloten.

Bron: Provincie Flevoland

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: