Fysieke investeringen Friesland 2022

Fysieke investeringen Friesland 2022

Fysieke investeringen Friesland 2022

Bent u landbouwer gevestigd in Friesland? Wilt u investeren in de innovatie en modernisering van uw agrarisch bedrijf? Met de regeling Fysieke investeringen Friesland 2022 kunt u 40% subsidie krijgen voor investeringen die bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf.

Waarvoor subsidie?

 • Systemen voor alternatieven – of de vermindering van gebruik of emissies – van gewasbeschermingsmiddelen en andere bestrijdingsmiddelen.
 • Machine voor spitten, zaaien, poten en planten zonder extra grondbewerking.
 • Beslissingsondersteunende systemen voor de land- en tuinbouw.
 • Vergistingsinstallaties.
 • Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) tot krachtvoer.
 • Machines voor ondiepe (max. 18 cm) of niet-kerende grondbewerking.
 • Klimaat adaptieve drainage.
 • Opslag hemelwater (voor emissiearm mest uitrijden of besparing grondwater) en ondergrondse wateropslag.
 • EC meters en monitoringssensoren.
 • Investeringen in stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen die vrij afwateren op een beek. Maatregelen waarmee infiltratie wordt gestimuleerd.
 • Waterbesparende regeninstallaties en bevloeiingssystemen.
 • Drempelmachines.
 • Investeringen in materieel voor het verwerken en toepassen van gewasresten, maaisel van slootkanten, bermen of natuurterreinen, slootbagger of compost/bokashi hiervan, met als doel het verhogen van bodemkwaliteit niet zijnde mest op bedrijfsniveau.
 • Systemen om plaats specifiek te kunnen werken in het kader van precisielandbouw.
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie.
 • Voorzieningen voor weidegang.
 • Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij (geiten, schapen en koeien).
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan.
 • Machines om biogas op te waarderen naar groen gas.
 • (Aangepaste) machines voor strokenteelt/pixelteelt en agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten.
 • Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost en/of bokashi.
 • Opslagsystemen mest melkveehouderij vergroten.

Fysieke Investeringen Friesland PDF

Voorwaarden Fysieke investeringen Friesland 2022

 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Bij meerdere investeringen wordt het gemiddelde van de punten bepaald voor de ranking.
 • Voor deze subsidie komen zowel individuele landbouwers als groepen van landbouwers in aanmerking. Onder een groep wordt een groep van minimaal 3 landbouwers verstaan.
 • Per landbouwbedrijf kun je één keer subsidie aanvragen.
 • Een verzoek tot vaststelling van de subsidie moet binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking zijn ingediend.
 • Groepen landbouwers krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag.
 • Aanvragen van biologische, biologisch dynamische of boeren in omschakeling krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is minimaal € 10.000,- en de maximale subsidie van een individuele landbouwer is € 100.000,- per aanvraag. Voor een aanvraag van een samenwerkingsverband geldt dat er per deelnemer maximaal € 100.000,- subsidie kan worden aangevraagd. 

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. 

De openstellingsperiodes voor deze regeling zijn: 

 • 4 april 2022, 9.00 uur tot en met 5 juni 2022, 17.00 uur.
 • 6 juni 2022, 9.00 uur tot en met 1 augustus 2022, 17.00 uur.
 • 2 augustus 2022, 9.00 uur tot en met 27 oktober 2022, 17.00 uur.

Bron: SNN 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: