Fysieke Investeringen Fryslân 2019 - Katoele Subsidie Experts

Fysieke Investeringen Fryslân 2019

Fysieke Investeringen Fryslân 2019

Voor landbouwondernemers in de provincie Fryslân is er de regeling Fysieke Investeringen Fryslân 2019. Met deze regeling kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen waarmee ze hun bedrijf duurzamer maken. 

Door te investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Investeringslijst 

 1. Mechanische onkruidbestrijding / loofbewerking
 2. Niet- kerende grondbewerking
 3. GBM reducerende maatregelen
 4. Groenbemesters en gewasresten
 5. Zaaitechnieken
 6. Bodemverdichting
 7. Precisielandbouw
 8. Elektrische en hybride voertuigen
 9. Graslandverzorging
 10. Weidegang
 11. Aanpassing huisvesting veehouderij
 12. Voederwinning
 13. Overige veehouderij
 14. DAW maatregelen
 15. Veengronden van bovenaf vernatten

Onderstaand vindt u de volledige investeringslijst:

Openstellingsbesluit Fysieke Investeringen Friesland

Subsidiabele kosten

 • De kosten van koop van nieuwe machines en installaties installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken
 • De kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken

Voorwaarden en Subsidie

Voor de subsidie geldt een minimale hoogte van €10.000,- en een maximale hoogte van €60.000,- per aanvraag. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. 

Overige voorwaarden zijn:

 • Per landbouwbedrijf kunt u één keer subsidie aanvragen. 
 • De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald door de investeringscategorie waarvoor de meeste subsidie wordt aangevraagd.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 april 2019 tot en met 14 juni 2019, 17.00 uur. 

Bron: SNN 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: