Kennisondersteuning agro en food Overijssel subsidie

Kennisondersteuning agro en food Overijssel

Kennisondersteuning agro en food Overijssel

Kennisondersteuning agro en food

Kennisondersteuning agro en food Overijssel is een regeling welke hulp biedt bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector. Met deze subsidie wil de provincie innovaties in de Overijsselse Agro Food sector stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor een organisatie of onderneming uit de Agro en Food sector, met een vestiging in Overijssel.

Het gaat om alle ondernemingen of organisaties in de voedselketen. En daarmee ook om de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling. De afbakening van de bedrijven in de agro & food sector is gebaseerd op de Monitor topsectoren, Methodebeschrijving en tabellenset van het CBS.

Voorwaarden Kennisondersteuning agro en food Overijssel

De activiteit dient nieuw te zijn voor de agro & food sector en is voor de aanvrager risicovol. 

De activiteit draagt bij aan de volgende punten: 

 • Aan een transitie naar vormen van kringlooplandbouw en een verduurzaming van de voedselketen, mét een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 • Het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen van verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem.
 • Het versterken van de sociaaleconomische positie van de agrarische ondernemer in de keten.

Er moet binnen 3 maanden worden gestart met de activiteit en deze dient binnen 12 maanden zijn afgerond na beschikking van de subsidie. 

Aan tenminste één van de volgende doelen dient de activiteit bij te dragen: 

 • Een bijdrage leveren aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik.
 • De bevordering van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland en draagt bij aan een bloeiende regionale economie.
 • Ze leveren winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap.
 • Dierenwelzijn.
 • Het levert een bijdrage aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger.
 • Versterken van de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaat slimme en ecologisch duurzame voedselsystemen.
 • Wat betreft visserij draagt het bij aan een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving.

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn € 2.500,- of hoger en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €10.000,- per aanvraag. 

Aanvragen 

Het indienen van een aanvraag is het hele jaar mogelijk totdat het budget is bereikt. Het subsidieplafond voor 2020 is €174.105,-. 

Bron: Provincie Overijssel

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: