Kennisoverdracht Utrecht - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Kennisoverdracht Utrecht: Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Kennisoverdracht Utrecht 

De regeling Kennisoverdracht Utrecht is gericht op het delen van kennis en ervaring, zodat groepen landbouwers deze gaan toepassen in de praktijk. Kennisoverdracht vindt plaats door trainingen, workshops, coaching en demonstraties. De regeling is bedoeld om kennisoverdracht over innovaties die essentieel zijn voor het versterken van de agrarische sector mogelijk te maken.

Voor wie

Subsidie wordt verstrekt aan degene(n) die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting biedt.

Tevens is er subsidie beschikbaar voor een samenwerkingsverband, waarbij ten minste één partij voldoet aan de in bovenstaande bedoelde voorwaarden.

Activiteiten Kennisoverdracht Utrecht

Voor demonstraties en/of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers is subsidie beschikbaar.

De activiteiten hebben als doel het informeren over innovaties en modernisering en de toepassing ervan te bevorderen rond één of meerdere van de volgende thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
 • Beter beheer van productrisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstofgebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
 • Klimaatmitigatie.
 • Klimaatadaptie.
 • Verbetering van dierenwelzijn en dierengezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Budget en aanvragen 

Het budget voor deze periode is €600.000,-. De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. Deze kosten dienen minimaal €75.000,- te bedragen en maximaal €350.000,-. 

Aanvragen worden beoordeeld op basis van van een punten systematiek. 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 27 mei 2019, 9.00 uur tot en met 5 juli 2019, tot 17.00 uur. 

Bron: Provincie Utrecht

Kennisoverdracht Utrecht

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: