Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw (Overijssel)

Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw (Overijssel)

Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw

De regeling fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw is een Europese subsidie.

De subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die:

 • Nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen.
 • Zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor landbouwers in de provincie Overijssel. 

Voorwaarden

Voorwaarde voor de subsidie is dat de activiteit betrekking heeft op tenminste één van de volgende thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie.
 • Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen.
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
 • Klimaatmitigatie.
 • Klimaat adaptatie.
 • Verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
 • Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Subsidieplafond en percentage 

De subsidie die u kunt krijgen bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Het minimum subsidiebedrag is €50.000,- en het maximum subsidiebedrag is €300.000,-.

Het subsidieplafond bedraagt € 899.172,81. Dit bedrag is samengesteld uit € 449.586,41 Europese middelen en € 449.586,41 provinciale middelen.

Openstelling

De regeling is momenteel gesloten.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: