Samenwerken voor innovaties Gelderland - Katoele Subsidie Experts

Samenwerken voor innovaties Gelderland

Samenwerken voor innovaties Gelderland

Heeft u een projectidee dat past onder de regeling samenwerken voor innovaties Gelderland en bijdraagt aan het realiseren en innoveren van korte voorzieningsketens? U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband voor het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie van korte voorzieningsketens en voor de uitvoering van een innovatieproject.

Samenwerking

Een samenwerkingsverband is samengesteld uit tenminste twee partijen waaronder een gemeente en een streekproducent.

Voorwaarden Samenwerken voor innovaties Gelderland

De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie en op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
 • Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producen in de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

U kunt alleen subsidie aanvragen wanneer de activiteiten gericht zijn op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie.

Subsidie aanvragen

De subsidie varieert van 70% tot 100% van de subsidiabele kosten. 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 juni 2019 tot en met 20 september 2019, 17.00 uur. De aanvragen worden beoordeeld door middel van het tender systeem. 

Bron: Provincie Gelderland 

Samenwerken voor innovaties Gelderland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: