Samenwerking voor innovaties Friesland POP3 subsidie

Samenwerking voor innovaties Friesland

Samenwerking voor innovaties Friesland

Samenwerking voor innovaties Friesland

De regeling samenwerking voor innovaties Friesland is een subsidie voor innovatieprojecten die als doel hebben het praktijkrijp maken van kennis en innovatie door het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties. Het innovatieproject dient bij te dragen aan één of meer thema’s van de concept landbouwagenda. 

Voor wie

Een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste één landbouwer en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

 • Het uitvoeren van een innovatieproject dat zich bevindt op TRL niveau 4,5,6 of 7.
 • Het uitvoeren van een innovatieproject met als doel het creëren van kennis en innovatie door het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties met betrekking tot een van de volgende thema’s: 

a. Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met
nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
b. Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de
handelsketen of het verminderen van marktfalen.
c. Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop,
met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem,
lucht, grondwater en oppervlaktewater en vermindering van uitputting van hulpbronnen en
grondstoffen.
d. Klimaatmitigatie.
e. Klimaatadaptatie.
f. Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid
bij de interactie tussen mens en dier.
g. Behoud en versterking van de biodiversiteit, bodem en de omgevingskwaliteit.

 • Het uitvoeren van een innovatieproject wat bijdraagt bij aan één of meer van de thema’s van de concept landbouwagenda.

Voorwaarden samenwerking voor innovaties Friesland

Onderstaand vindt u de belangrijkste voorwaarden:

 • Het innovatieproject moet ten goede komen aan de provincie Fryslân.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project.
 • Aan het samenwerkingsverband neemt tenminste één landbouwer deel.
 • Het project heeft als doel het creëren van kennis en innovatie door het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties.
 • Het innovatieproject bevindt zich op TRL niveau 4,5,6 of 7.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 150.000 euro.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 1.000.000 euro.

Aanvragen

Van 5 juli 2021 tot en met 7 oktober 2021 is de regeling weer geopend voor het indienen van een aanvraag. Het subsidieplafond voor deze nieuwe openstelling bedraagt € 1 miljoen.

Samenwerking voor innovaties Friesland

Bron: SNN 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: