Samenwerking voor innovaties in de landbouw - Katoele Subsidie Experts

Samenwerking voor innovaties in de landbouw (Overijssel)

Samenwerking voor innovaties in de landbouw (Overijssel)

De regeling samenwerking voor innovaties in de landbouw is een Europese subsidie. 

De subsidie kan worden verstrekt voor:

 • De oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband.
 • Gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie. 
 • Uitvoering van een innovatieproject. 

Activiteiten en Thema’s

De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie in een nieuw product, techniek, dienst of proces en draagt bij aan het verduurzamen van de Agro&Food sector in Overijssel.

Daarnaast zijn de activiteiten gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
 • Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
 • Klimaatmitigatie.
 • Klimaatadaptie.
 • Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Voor wie?

Deze regeling is van toepassing voor de provincie Overijssel. De subsidie is bedoeld voor deelnemers van het samenwerkingsverband of de initiatiefnemer van het samenwerkingsverband in wording. 

Subsidie 

Het subsidieplafond bedraagt € 1.711.848,02 (samengesteld uit € 855.924,01 Europese middelen en € 855.924,01 provinciale middelen).

De afhandeling van de aanvragen gaat volgens tendersystematiek. Hierbij zijn selectiecriteria en wegingsfactoren bepalend. 

Openstelling

De regeling is momenteel gesloten.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: