Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) - Katoele Subsidie Experts

Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

De provincie Drenthe en de Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen stellen subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De maatregelen sluiten aan bij de internationale doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nitraatrichtlijn. Daarnaast kan de subsidie een bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelen. De doelstelling van de subsidie is om een positief effect op de kwaliteit van water en bodem te bereiken en om een robuuster watersysteem met minder wateroverlast en grotere beschikbaarheid van water te realiseren.

De openstellingen hebben vooral betrekking op:

 • maatregelen die een agrarisch ondernemer op zijn bedrijf kan uitvoeren om de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit te verbeteren
 • de bodemstructuur te verbeteren
 • erfemissies te reduceren
 • waterkwaliteit te beschermen
 • hydrologische maatregelen

De maatregelen zijn gericht op vergroting van bewustwording, informatievoorziening en investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem met betrekking tot de KRW, klimaat- en/of nitraatdoelstellingen.

Doelstelling van de regeling

Doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer:

 • Het bereiken van een betere waterkwaliteit
 • Zorgen voor voldoende water
 • Koersen op hogere productie en efficiënt ruimtegebruik

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor projecten in het landelijk gebied van Drenthe die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Onderstaand vindt u de doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie bij het uitvoeren van een project die bijdraagt aan de DAW:

 • landbouwers
 • eigenaren van gronden met bestemming landbouw
 • grondgebruikers
 • loonwerkbedrijven
 • landbouwmechanisatiebedrijven
 • leveranciers van landbouwproductiemiddelen
 • landbouworganisaties
 • waterschappen
 • waterleidingbedrijven

Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen, bestaande uit tenminste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag en tenminste één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt.

Openstellingen en Budget

Deze regeling is momenteel gesloten. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: