Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) - Katoele Subsidie Experts

Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

De provincie Drenthe en de Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen stellen subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De maatregelen sluiten aan bij de internationale doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nitraatrichtlijn. Daarnaast kan de subsidie een bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelen. De doelstelling van de subsidie is om een positief effect op de kwaliteit van water en bodem te bereiken en om een robuuster watersysteem met minder wateroverlast en grotere beschikbaarheid van water te realiseren.

De openstellingen hebben vooral betrekking op:

 • maatregelen die een agrarisch ondernemer op zijn bedrijf kan uitvoeren om de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit te verbeteren
 • de bodemstructuur te verbeteren
 • erfemissies te reduceren
 • waterkwaliteit te beschermen
 • hydrologische maatregelen

De maatregelen zijn gericht op vergroting van bewustwording, informatievoorziening en investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem met betrekking tot de KRW, klimaat- en/of nitraatdoelstellingen.

Doelstelling van de regeling

Doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer:

 • Het bereiken van een betere waterkwaliteit
 • Zorgen voor voldoende water
 • Koersen op hogere productie en efficiënt ruimtegebruik

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor projecten in het landelijk gebied van Drenthe die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Onderstaand vindt u de doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie bij het uitvoeren van een project die bijdraagt aan de DAW:

 • landbouwers
 • eigenaren van gronden met bestemming landbouw
 • grondgebruikers
 • loonwerkbedrijven
 • landbouwmechanisatiebedrijven
 • leveranciers van landbouwproductiemiddelen
 • landbouworganisaties
 • waterschappen
 • waterleidingbedrijven

Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen, bestaande uit tenminste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag en tenminste één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt.

Openstellingen en Budget

De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen die verdergaan dan de geldende Unie-normen of nationale normen. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op het ondersteunen van landbouwbedrijven bij het:

 • Verminderen van perceel- en erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater en grondwater.
 • Voorkomen van droogteschade en maaivelddaling van de veenweidegebieden.
 • Vergroten van de sponswerking van de bodem.
 • Verbeteren van de waterkwaliteit, zoals de Zuiveringsvoorziening zonder restlozing in combinatie met GBM wasplaats (B44) en de Zuiveringsvoorziening voor restant aangemaakt GBM (B45).
 • Verbeteren van de waterkwaliteit in de KRW-stroomgebieden in het Drentse deel van het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta met betrekking tot de bloembollenteelt en de glastuinbouw.
 • Verder verduurzamen van de landbouwsector met betrekking tot een duurzamer waterbeheer in de agrarische sector.
 • Vergroten van kennis en inzicht in de wateropgaven, onder andere door het opstellen van integrale gebiedsplannen, bedrijfsadviezen en demonstraties op onderzoeklocaties in het kader van regionale samenwerking en het opstellen van individuele bedrijfsplannen.

Binnen de openstelling wordt op enkele punten afgeweken van de regeling. Zo is het maximum subsidiepercentage in principe 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 per individuele onderneming én wordt een aanvraag geweigerd indien de subsidie minder bedraagt dan € 25.000. Het subsidieplafond bedraagt € 1.860.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020, 17.00.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: