Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties Friesland

Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties Friesland 2021

Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties Friesland 2021

Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties – Friesland 2021

Met de regeling trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties Friesland 2021 ontvangt u subsidie voor het geven van trainingen, workshops en coaching. U zorgt voor de overdracht van kennis aan een groep van landbouwers. Hierdoor wordt binnen verschillende thema’s de modernisering en innovatie van de landbouwsector bevorderd. 

Voor wie ?

Partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Waarvoor subsidie?

Er is subsidie beschikbaar voor het overdragen van kennis aan een groep landbouwers met betrekking tot één of meerdere subsidiabele thema’s (zie onderstaand). 

De activiteiten hebben als doel bestaande kennis over innovaties en modernisering, en de toepassing ervan over te brengen op een groep van landbouwers met betrekking tot één of meerdere van de volgende thema’s:

 1. Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie,
  met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
 2. Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in
  de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
 3. Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop,
  met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem,
  lucht, grondwater en oppervlaktewater en vermindering van uitputting van hulpbronnen
  en grondstoffen.
 4. Klimaatmitigatie.
 5. Klimaatadaptatie.
 6. Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
 7. Behoud en versterking van de biodiversiteit, bodem en de omgevingskwaliteit.

Voorwaarden van de regeling 

 • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers.
 • De kennis die wordt overgedragen heeft betrekking op innovaties en modernisering binnen de subsidiabele thema’s.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 100.000 euro.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 500.000 euro.
 • De kennisoverdracht moet ten goede komen aan de provincie Fryslân.

Aanvragen 

Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met 16 september 2021, 17.00 uur. 

Het maximale subsidiepercentage bij deze regeling is 80%. 

Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties - Friesland 2021

Bron: SNN 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: