Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe - Subsidie Experts

Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe

Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe

Subsidie Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe

De provincie heeft de regeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit Drenthe opgesteld waarin een provinciale bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die verpaupering tegengaan. Ook projecten die gebiedsontwikkelingen op gang brengen die zijn stilgevallen, vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Ze beoordelen de projecten op stimulans voor ruimtelijke samenhang, op verhoging duurzaamheid, op verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uitvoering.

Voor wie?

Iedereen kan een aanvraag indienen.

De subsidie is bestemd voor:

 • Het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in een verpauperde situatie.
 • Het revitaliseren of transformeren van vastgoed (als onderdeel van een ontwikkelingsproces op buurt- of wijkniveau).
 • Herinrichting van de openbare ruimte die volgt uit de vastgoedontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit die in de eindsituatie wordt nagestreefd.

Of een combinatie van bovengenoemde onderdelen.

Gebied

Het gaat om de gebieden in Drenthe binnen de bebouwde kom, wijken en buurten, waar probleemsituaties zijn ontstaan. Bijvoorbeeld door een veranderende samenstelling van de bevolking en de huishoudens. Of doordat er een gebrek is aan economische impulsen.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project minimaal 70 punten halen op de volgende criteria:

 • Het project leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (minimale score 30 punten; maximaal 50 punten)
 • Het project leidt tot een verbetering van de leefbaarheid (minimale score 10 punten; maximaal 30 punten)
 • Het project heeft een impulseffect (het project zorgt voor een ruimtelijk ontwikkelperspectief van een groter gebied (minimale score 10 punten; maximaal 20 punten)
 • Het project bevorderd circulair bouwen (maximale score 10 punten)
 • Het project biedt bij realisatie ruimte voor praktijkopleidingsplaatsen voor leerlingen in de bouw, installatie en infra door het inschakelen van erkende leerbedrijven, bij voorkeur met een vestiging in Drenthe of Noordoost Nederland, (maximale score 10 punten)

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2022. 

Bron: Provincie Drenthe

Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: