Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe - Subsidie Experts

Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe

Subsidie Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe

De subsidie Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit Drenthe heeft als doel de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor projecten die verpaupering tegengaan. Of die stilgevallen vastgoed- of gebiedsontwikkelingen weer op gang brengen.

Voor wie?

Iedereen kan een aanvraag indienen.

Gebied

Het gaat om de gebieden in Drenthe binnen de bebouwde kom, wijken en buurten, waar probleemsituaties zijn ontstaan. Bijvoorbeeld door een veranderende samenstelling van de bevolking en de huishoudens. Of doordat er een gebrek is aan economische impulsen.

Voorwaarden 

De volgende activiteiten zijn subsidiabel:

  • Voorkomen van verdergaande verpaupering door het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen en/of een eindsituatie te creëren in beheer die zorgt voor een maatschappelijk aanvaardbare leefsituatie.
  • Revitaliseren of herprofileren van vastgoed, als onderdeel van een ontwikkelingsproces op buurt- of wijkniveau en zo nodig het verwijderen/saneren eventueel gevolgd door transformatie van vastgoed en gebied (buurt/wijk).
  • Het herinrichten van openbare ruimte die volgt uit de vastgoedontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit die in de eindsituatie wordt nagestreefd.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 juni 2020. De subsidie dient minimaal €50.000,- te bedragen en bedraagt maximaal €250.000,-.

Het subsidiepercentage bedraagt 30%, 40% of 50%. Dit ligt aan het aantal toegekende punten. 

Bron: Provincie Drenthe

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: