Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 Provincie Groningen

Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 Provincie Groningen

Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 Provincie Groningen

Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 Provincie Groningen

Vergroening en verduurzaming is noodzakelijk voor de toekomst van onze industrie. Gaat u investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021? De provincie Groningen ondersteunt daarvoor bestaande en nieuwe industriële bedrijven die willen investeren in groene (biobased) grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor industriële bedrijven in de provincie Groningen (of die zich daar willen vestigen), met uitzondering van energieproducenten. Het doel is het versterken van duurzame industrieketens en een impuls geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Groningen. 

Voorwaarden investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Aan de hand van een aantal voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Hieronder worden de belangrijkste genoemd:

 • Subsidie wordt verstrekt voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw.
 • De regeling is bedoeld voor: 
  1. Nieuwvestiging van een industriële onderneming.
  2. Uitbreiding van de activiteiten van een bestaande industriële onderneming.
  3. Ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.
 • De investering moet zich richten op minimaal één van de volgende transities:
  1. Productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens als bijdrage aan de transitie naar groene waterstof.
  2. Inzet van groene (biobased) grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen.
  3. Hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen.
  4. Reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.
 • De subsidiabele kosten van de investering moeten € 5.000.000 bedragen of meer. Voor industriële ondernemingen op de Zernike-campus ligt de ondergrens op € 1.000.000.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor het mkb en maximaal 10% voor grote ondernemingen, tot een maximum van € 3.000.000 per project.
 • Het project moet minimaal 70 van de 100 punten scoren bij de beoordeling van de kwaliteit van het project. Belangrijke aspecten daarbij zijn:
  1. Duurzaamheid (onder andere substantiële CO2-reductie).
  2. Werkgelegenheid.
  3. Economische structuurversterking.
  4. Innovatiegerichtheid.
  5. Versterken van de arbeidsmarkt (werken en leren).
  6. Omgevingskwaliteit en leefbaarheid.
 • Alleen projecten met een sluitende financiering komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet voldoen aan Europese staatssteunregels.

Aanvragen

Van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2023 kunnen aanvragen worden ingediend. 

Deze regeling is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen.

Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Bron: Provincie Groningen 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: