Investeringskader Eems-Dollard - Katoele Subsidie Experts

Investeringskader Eems-Dollard

Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied. Voor de periode 2017-2026 is circa 150-200 miljoen euro beschikbaar voor majeure opgaven. Het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ wordt opgesteld om deze middelen effectief in te zetten.

Focus Waddenfonds

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor de Eems-Dollard staan:

 • Vergroenen van de chemie en verduurzaming van de havens
 • Dijkversterking door middel van innovatieve concepten in combinatie met natuur, slib invang, landbouw en recreatie
 • Ontwikkelen van maritieme en cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve activiteiten rond Delfzijl

Het Eems-Dollardgebied is een plattelandsgebied met veel kleine kernen en Delfzijl als grotere stad, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Oldambt, Delfzijl en Eemsmond. Kenmerkend zijn de wierden, dijken en kwelders, met daarbinnen grote contrasten tussen het industriële landschap van de havens en de openheid van het wierdelandschap en de Dollardpolders. De Eems-Dollard heeft in zijn totaliteit de status van Natura-gebied. Kenmerkend verschil met de overige kustzone van Fryslân en Groningen zijn de kwelders. Verder kent het gebied een primaire kering en slaperdijken bij de Dollardkom en een primaire kering tussen Punt van der Reide en de Eemshaven.

De Eems-Dollard is in Europa één van de laatste estuaria met een open verbinding naar de zee. Het gebied heeft daardoor hoge ecologische en landschappelijke belevingswaarden. Het is de woonplaats van talloze plant- en diersoorten en is voor trekvogels en trekvissen een belangrijk leefgebied. De landbouw domineert met een woonklimaat dat zich kenmerkt door rust en ruimte. Er zijn schitterende authentieke en rustieke dorpen, maar ook plaatsen waar sprake is van leegstand, met als gevolg dat voorzieningen verdwijnen. Het is ook het gebied van havens van nationale betekenis en grootschalige industrieterreinen. In combinatie met de beide zeehavens is een stevige economische basis ontstaan met vier economische speerpunten:

Energyport

Door de ontwikkeling van de energiesector in Eemshaven en Delfzijl en de erkenning als Energyport is de regionale economie in de laatste jaren sterk verbreed. De opwekkingscapaciteit in de Eemsdelta groeit door naar circa 7.500 MW aan elektriciteit, ruim 1/3 van het totaal opgesteld Nederlands vermogen. Daarnaast is het de locatie van een groeiend cluster van duurzame energieproductie uit onder meer zon, wind en biomassa.

Dataport

Mede door aanwezigheid van grootschalige (duurzame) energieproductie is de Eemshaven een aantrekkelijke vestigingslocatie geworden voor datacentra.

Chemport

Het Chemport Delfzijl is een klassiek voorbeeld van een industrieel cluster waarin bedrijven onderling grondstoffen uitwisselen en voorzieningen (onderhoud, beveiliging) en faciliteiten (perslucht- en stikstofleidingen, elektriciteit en stoom, logistiek) delen.

Circulair

Op industrieterrein Oosterhorn en bij de Eemshaven zijn diverse bedrijven gevestigd in het cluster afval en recycling.

Keerzijde van de havenactiviteiten is het nadelige effect op de lucht- en waterkwaliteit. Ook de vaarbewegingen en de daarmee verbonden vaargeulverbredingen en verdiepingen kunnen verstorend werken op de natuurwaarden (slibproblematiek). Omgekeerd geldt dat de aanwezigheid van een kwetsbaar natuurgebied belemmerend werkt op de economische ontwikkeling van de havens en industriegebieden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: