Investeringskader Lauwersmeer - Katoele Subsidie Experts

Investeringskader Lauwersmeer

Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied. Voor de periode 2017-2026 is circa 150-200 miljoen euro beschikbaar voor majeure opgaven. Het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ wordt opgesteld om deze middelen effectief in te zetten.

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor het Investeringskader Lauwersmeer staan:

 • Versterken natuurlijke kwaliteit en een natuurlijker waterhuishouding
 • Vergroten van de toeristische infrastructuur en de beleefbaarheid
 • Verduurzamen van de visserijhaven en de keten

Lauwersmeergebied

Het Lauwersmeergebied is van oorsprong een getijdendelta. In de jaren zestig van de 20ste eeuw is de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee en is het Lauwersmeer ontstaan. Als gevolg van deze afsluiting is het gebied verzoet (deels brak) en zijn de zandplaten drooggevallen. Het gebied, met als kern het voormalige werkeiland Lauwersoog, heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een groot aaneengesloten topnatuurgebied van internationale allure. In het landschap rondom het Lauwersmeer zijn de diverse generaties oude zeedijken, polders, geulen, kreken etc. nog herkenbaar. Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied en heeft de status van Nationaal Park.

De weidsheid van het landschap, de aanwezigheid van groot open (recreatief vaar-) water en de vogelrijkdom zijn buitengewoon. Jaarlijks bezoeken zo’n 1,8 miljoen mensen het gebied. Lauwersoog vormt met zijn binnen en buitenhavens, sluizencomplex, zeedijk, visserij en maritiem kwartier een bijzondere locatie op de rand van land en zee Ook Lauwersoog, inmiddels de grootste garnalenhaven van Nederland, heeft zich ontwikkeld tot toeristische trekpleister. Het heeft zich – als hub naar de Waddenzee en Schiermonnikoog – ontwikkeld tot centrale ontmoetingsplek met een cluster aan recreatieve voorzieningen.

Langs het Lauwersmeer zijn de grootschalige vakantieparken Esonstad, Suyderoog en camping- recreatiecentrum Lauwersoog ontstaan. In de ring rond het Lauwersmeer bevinden zich in de gemeenten Kollumerland, De Marne en Dongeradeel) diverse pittoreske historische plaatsen en interessante landschappelijke structuren. Dokkum vervult een sociaaleconomische centrumfunctie en vormt een schakel op weg naar het Lauwersmeer. Holwerd vormt het verbindingspunt met Ameland. De Marnewaard heeft betekenis als militair oefenterrein, natuurbuffer en voor recreatief medegebruik.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: