Investeringskader Waddeneilanden - Katoele Subsidie Experts

Investeringskader Waddeneilanden

Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied. Voor de periode 2017-2026 is circa 150-200 miljoen euro beschikbaar voor majeure opgaven. Het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ wordt opgesteld om deze middelen effectief in te zetten.

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor het Investeringskader Waddeneilanden staan:

  • De koploperrol van duurzame innovatie op water en energiegebied
  • De inzet voor verbreding en verdieping van het toeristenseizoen
  • Innovatieve en integrale concepten voor kustverdediging
  • Het versterken van de natuurkwaliteit in relatie tot de sociaaleconomische ontwikkeling

Opbouw Waddeneilanden

De Waddeneilanden liggen op de grens van de Noordzee en de Waddenzee. Ze worden van elkaar gescheiden door zeegaten. Ieder eiland heeft specifieke kenmerken, maar er zijn ook overeenkomsten. Globaal is de opbouw als volgt: achter een hoge Waddenzeedijk ligt open poldergebied met weinig beplanting en bebouwing, dan komt de binnenduinrandzone met kleinschalige bebouwing, bosjes en een net van elzensingels. De duinen aan de Noordzeekant vormen een ruimtelijke begrenzing, bij de dorpen versterkt met bosgebieden. Aan de koppen van de eilanden bevinden zich kwelders. De bodem van de eilanden bestaat uit zand, veen en kleiig zand tot klei. De onderlinge samenhang en de relatie met de kust en de Waddenzee vormen een onderdeel van een groter geheel. De invloed van de zee en de dynamiek ervan is de verbindende factor.

Aantrekkingskracht Eilanden

De natuur vormt het decor en is de grootste aantrekkingskracht van de eilanden. Een groot deel van de eilanden is aangewezen als natuurgebied (Natura 2000) en kent een hoge beschermingsgraad. Daarnaast zijn er gebieden waar gewoond, gerecreëerd en geboerd wordt. De recreatie is de belangrijkste bestaansbron. Het toeristenseizoen wordt steeds langer en de toerist gevarieerder. Dit vindt zijn weerslag in de groei en aard van de verblijfaccommodaties.

Bijzondere cultuurfestivals zoals Oerol vormen drukbezochte attracties van de eilanden. De sfeer, de natuur als achtergrond en de specifieke invulling maken deze festivals voor de bezoekers tot een unieke belevenis.

Kustveiligheid

Kustveiligheid is vanouds een permanente zorg op de eilanden. Door de klimaatverandering komt hier nog meer de nadruk op te liggen. Elk van de Waddeneilanden kent eigen tradities en daar hechten de bewoners zeer aan. Mede hierdoor kennen alle eilanden een grote onderlinge organisatiekracht, met sterke sociale verbanden. Een zekere eigenheid, ook in de kijk op zaken, kan de eilanders niet worden ontzegd. Zij houden ervan problemen op hun eigen wijze aan te pakken.

Het voormalige Waddeneiland Wieringen wordt tegenwoordig niet meer als zodanig herkend, al zijn de sporen daarvan nog steeds zichtbaar. Het komt aan de orde in het deelgebied Noordkop.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: