Investeringskader Waddenzee - Katoele Subsidie Experts

Investeringskader Waddenzee

Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied. Voor de periode 2017-2026 is circa 150-200 miljoen euro beschikbaar voor majeure opgaven. Het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ wordt opgesteld om deze middelen effectief in te zetten.

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor de Investeringskader Waddenzee staan:

 • Het herstel van het bodemleven en bevorderen van een compleet voedselweb
 • Herstel van ecologische verbindingen met het achterland en verzachting van de randen van het Wad (waaronder kwelderontwikkeling en –herstel)
 • Kustverdediging combineren met optimaliseren van de ecologische functies van het Wad
 • Benutten van de toeristisch-recreatieve belevingswaarde in het kader van de Werelderfgoedstatus, afgestemd op de natuurwaarden

Waddengebied

De Wadden is een Natura 2000-gebied van internationale betekenis en heeft tevens de status van Werelderfgoed. Het is één van de weinige natuurgebieden in Nederland waar de invloed van de mens beperkt is. De bodem van de Waddenzee is altijd in beweging (wandelende platen), met grote gevolgen voor de hele Waddenzee. Menselijk medegebruik is ondergeschikt aan de natuur en moet daarop afgestemd zijn. Aangezien het economische medegebruik grotendeels is gelokaliseerd aan de kust, komt het niet in dit hoofdstuk aan de orde. Niettemin komen er jaarlijks tien miljoen toeristen, waarvan tien procent de eilanden bezoekt.

De bijzondere natuurwaarde heeft te maken met het feit dat de Waddenzee het laatste natuurlijke getijdegebied is met relatief ongestoorde natuurlijke processen. Onder invloed van wind, golfslag en getijwerking is sprake van een grote dynamiek. Ook kent het gebied een enorme variëteit aan landschappen op de grens van zoet en zout. De Wadden heeft grote betekenis voor wereldwijde biodiversiteit en kent in potentie een compleet voedselsysteem. Het gebied is dan ook een onmisbare schakel in vogel- en vistrekroutes en fungeert bovendien als kraamkamer voor allerlei vissoorten en als tankstation en rust- en broedgebied voor miljoenen vogels en andere dieren.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: