Waddenfonds - Katoele Subsidie Experts Noordveen 1 te Beilen

Waddenfonds

Waddenfonds

Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Het gaat om projecten die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie en energie in de waddenregio duurzaam versterken. Met het Waddenfonds is er tot en met 2026 560 miljoen euro beschikbaar voor de waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland.

Subsidieregelingen Waddenfonds

Op dit moment heeft het Waddenfonds drie subsidieregelingen, waarvoor u nu of later dit jaar een aanvraag kunt indienen:

 • Budget Lokale Innovaties; indientermijn 18 juni 2018 – 10 juli 2020, 13.00 uur. 
 • Thematische Openstelling; indientermijn 9 december 2019 – 21 januari 2020, 12.00 uur. 
 • Advieskosten; indientermijn 23 september 2019 – 4 oktober 2019, 12.00 uur. 

Budget Lokale Innovaties

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,-. Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken.

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag 18 juni 2018 en vrijdag 10 juli 2020 tot 13:00 uur of tot zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Er is maximaal € 1.500.000,– beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Thematische Openstelling

Voor de subsidieregeling Thematische Openstelling kunt u aanvragen indienen die betrekking hebben op de hoofdthema’s van het Waddenfonds. Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema. Maar uw project kan ook betrekking hebben op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen worden beoordeeld volgens het tendersysteem.

Hoofdthema’s: 

 • Natuur
 • Water, bodem licht en geluid
 • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling 
 • Duurzame recreatie en toerisme
 • Verduurzaming energiehuishouding 
 • Duurzame waddenhavens 
 • ”                 ” visserij 
 • ”                 ” agrarische sector 
 • Lokale innovaties 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 9 december 2019  tot en met 21 januari 2020, 12.00 uur. 

Advieskosten

Het Waddenfonds wil potentiële aanvragers graag nog beter bedienen bij het indienen van nieuwe aanvragen voor de tender Thematische Openstelling. Daarom is er een aparte subsidieregeling vastgesteld waarmee aanvragers subsidie kunnen krijgen voor (een deel van) de kosten die zij moeten maken voor het inwinnen van advies. U kunt deze subsidie aanvragen in de periode van maandag 23 september 2019 tot vrijdag 4 oktober 2019 (tot 12:00 uur).

Als u de adviesvoucher heeft ontvangen, dan heeft u in principe recht op een tegemoetkoming in de gemaakte advieskosten van maximaal € 5.000,-. Betaling gebeurt pas nadat u een volledige aanvraag heeft ingediend voor een subsidie in het kader van de Thematische Openstelling.

De Subsidieregeling Advieskosten heeft een subsidieplafond van € 200.000,-.

waddenfonds

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: