Waddenfonds - Katoele Subsidie Experts Noordveen 1 te Beilen

Waddenfonds

Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Het gaat om projecten die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie en energie in de waddenregio duurzaam versterken. Met het Waddenfonds is er tot en met 2026 560 miljoen euro beschikbaar voor de waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland.

De waddenprovincies stellen een aantal programma’s op rond de thema’s:

 • Natuur
 • WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling)
 • Bodem
 • Water
 • Licht en geluid
 • Duurzame recreatie en toerisme
 • Verduurzaming energiehuishouding
 • Duurzame Waddenhavens 
 • Duurzame Visserij 
 • Duurzame agrarische sector 

Voor lokale innovatieve projecten staat van 18 juni 2018 tot en met 17 januari 2019 13.00. het Budget Lokale Innovaties (BLI) open voor de indiening van een subsidieverzoek. Projecten moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het waddengebied versterken.

Dat uit zich in behoud of versterking van bestaande functies en/of in de oplevering van nieuwe producten, diensten en/of in de realisatie van nieuwe netwerken of de versterking van bestaande netwerken en/of verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. De provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân zijn verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden van meerdere lokale partijen uit het Waddengebied.

voorwaarden

 • De betrokkenheid van de lokale gemeenschap wordt versterkt
 • Er worden nieuwe producten, functies of diensten opgeleverd of nieuwe netwerken
  gecreëerd òf de aanvraag draagt bij aan behoud/versterking van bestaande netwerken
  of aan bestaande producten, diensten of functies
 • Het leefbaarheidseffect van de te realiseren innovaties of ingeval van een evenement
  het positieve effect op de lokale economie en op de beleving en bewustwording van
  de kwaliteit en kwetsbaarheid van het waddengebied
 • Potentieel opschaalbaar zijn van de resultaten, met name binnen het waddengebied.
  Dat moet blijken uit een specifieke werkwijze die met het project ontwikkeld wordt en
  waarbij de opgedane leerervaringen in het eindproduct (de werkwijze) worden verwerkt.
  Dan kan de opgeleverde werkwijze daadwerkelijk door anderen worden toegepast.
 • De subsidiabele projectkosten van uw aanvraag bedragen minimaal € 10.000 en maximaal € 200.000,–.

De hoofddoelen van het Waddenfonds

a. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied.
b. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee.
c. Een duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding ten aanzien van het waddengebied.
d. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

‘Reguliere’ subsidie

De inzet van reguliere subsidie is voorzien voor projecten of activiteiten zonder of met geringe verdiencapaciteit, of waarbij de verdiencapaciteit erg onzeker is (innovatieprojecten). Voor dergelijke projecten geldt dat de subsidie berekend wordt als percentage van de projectkosten.

Kredietsubsidie

Kredietsubsidie wordt ingezet bij projecten met voorziene terugverdiencapaciteit op korte of middellange termijn met een beperkt risico (bijvoorbeeld energie-uitrolprojecten). Het knelpunt bij dergelijke projecten is namelijk veelal een (tijdelijke) liquiditeitstekort en / of een te lange terugverdientijd. Kredietverstrekking kan het tijdelijk liquiditeitstekort oplossen, terwijl gunstigere kredietvoorwaarden (ten opzichte van de marktvoorwaarden) de terugverdientijd kunnen verkorten. Bij kredietsubsidie vindt geen verantwoording over de kosten plaats, maar wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld met afspraken over inhoudelijke doelstellingen, verantwoordingsverplichtingen, (terug)betaalcondities, etc.

Aanvragen

Aanvragen voor de brede openstelling kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot en met 18 januari 2019, 12.00. Aanvragen voor 

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: