Trainingen voor innoverende boeren - Katoele Subsidie Experts

Trainingen voor innoverende boeren

Trainingen voor innoverende boeren

Trainingen voor innoverende boeren. Dit is een regeling voor boeren om zich te laten trainen en coachen om meer inzicht te krijgen in hoe ze kunnen innoveren voor de overgang naar een duurzame landbouw.

Subsidie voor 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het geven van demonstraties, workshops, trainingen en het coachen van landbouwers. Het is één van de maatregelen uit POP3, het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020.

Deze subsidie is bedoeld voor de provincie Fryslân. 

Subsidiabele activiteiten

De activiteiten, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, moeten betrekking hebben op een of meerdere van de volgende doelstellingen:

 • Het ontwikkelen van een economisch verdienmodel waarmee natuurinclusieve landbouw blijvend kan worden ingevuld.
 • Het verduurzamen van de de grondgebonden veehouderij in Noord Nederland.
 • Het stimuleren van de transitie naar een meer duurzaam gebruik van de bodem.
 • Het stimuleren van de biologische landbouw in de provincie Fryslân.
 • Het versterken en verduurzamen van de pootaardappelteelt in de provincie Fryslân.
 • Het stimuleren van maatregelen voor de vertraging van de veenoxidatie, rendabel boeren om nat(ter) veen en nieuwe verdienmodellen voor nat veen.
 • Het vergroten van biodiversiteit in soorten en landschappen / landschapselementen.
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de transitie naar en circulaire economie.
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de biobased economy en groene chemie.
 • Het ondersteunen van de voedseltransitie.
 • Het stimuleren van precisielandbouw dat aansluit bij de overige doelstellingen.

Budget

Voor deze subsidieregeling is €841.530,- beschikbaar. Europa en de provincie financieren beide de helft. De bijdrage is 80% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 841.530,-. Subsidies van minder dan € 50.000,- worden niet verstrekt.

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: