Aanpassingen SLIM regeling

Aanpassingen SLIM regeling 

Er is een wijziging van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM) gepubliceerd.

Wijziging activiteit B 

Door subsidie voor activiteit B aan te vragen kunnen werkenden in een onderneming een loopbaan- of ontwikkeladvies krijgen. Op dit moment stelt de SLIM-regeling geen eisen aan het loopbaan- of ontwikkeladvies. In 2021 zijn er twee tijdelijke subsidieregelingen in werking getreden waarin het ontwikkeladvies als subsidiabele activiteit is opgenomen, namelijk: de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) en de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (NLDSM). Deze regelingen stellen wel vereisten aan de loopbaanadviezen, bijvoorbeeld aan de kwaliteitseisen van een loopbaanadviseur. Verder geven de regelingen een maximumbedrag per ontwikkeladvies. In de wijzigingsregeling wordt een aantal van deze eisen overgenomen om zo beleid uniformer uit te dragen. Een andere belangrijke reden is om het risico op buitenproportionele declaraties te verkleinen voor loopbaan- of ontwikkeladvies.

De wijzigingen richten zich vooral op de kwaliteit van de loopbaanadviseur en het bedrag dat voor een geleverde dienst redelijkerwijs gevraagd kan worden. Aanvragers zullen bij indiening van de einddeclaratie worden gevraagd of zij hebben kennisgenomen van de kwaliteitseisen waaraan de loopbaanadviseur dient te voldoen. Of een loopbaanadviseur voldoet aan de kwaliteitseisen kan de subsidieverstrekker controleren.

Subsidiebedrag activiteit B en prestatieverklaring  

Het subsidiebedrag voor onderdeel B binnen de SLIM is vastgesteld € 700 per afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject.

Een andere wijziging met betrekking tot activiteit B richt zich op de prestatieverklaring. Aan de vorm van deze prestatieverklaring zaten tot op heden geen vereisten. Hierdoor ontbrak er vaak informatie, wat leidde tot de indiening van onvolledige einddeclaraties. Per het eerstvolgende tijdvak komt er voor de einddeclaratie een format beschikbaar voor het aanleveren van de prestatieverklaring. 

Over de regeling

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Lees hier de volledige regeling

Aanpassingen SLIM regeling

Bron: Uitvoering van beleid SZW