Agrarische subsidies 2020 - Katoele Subsidie Experts

Agrarische subsidies 2020, wat komt er nog aan?!

De overheid is druk bezig met het invullen en openstellen van agrarische subsidies 2020. Door de stikstofproblematiek word hier veel aandacht aan besteed.

Verduurzamen Boerenbedrijven 

Het kabinet maakt ten eerste zo’n € 350 miljoen vrij om de zogeheten ‘piekbelasters’ vrijwillig uit te kopen. Het gaat hierbij om boerenbedrijven die veel stikstof in de buurt van Natura 2000-gebieden uitstoten. Omdat de provincies nauw betrokken zijn bij dit proces, hoopt het kabinet dat ook die overheden gaan meebetalen aan de uitkoopregeling.

Daarnaast wordt er een kleine € 200 miljoen vrijgemaakt voor boeren die willen blijven boeren. Dat geld wordt ingezet om stallen te verduurzamen

Omschakelfonds

Boeren die willen extensiveren (minder intensieve landbouw, meer grondgebonden) of omschakelen naar kringlooplandbouw lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Het kabinet werkt op basis van ideeën van diverse partijen aan een zogenoemd omschakelfonds, waarmee kringlooplandbouwprojecten gefinancierd kunnen worden. De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de voortgang van het omschakelfonds.

Voor extensivering is de beschikbaarheid van grond cruciaal. Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om hiervoor meer grond beschikbaar te maken. Grond kan beschikbaar komen door boeren die stoppen of verplaatsen. Ook kijkt het Rijk naar de mogelijkheden om gronden van andere partijen (Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbeheer) in te zetten voor extensivering van de landbouwsector, mits dit niet ten koste gaat van bestaande natuur

Verhuur latente ruimte in vergunning

Het Rijk wil ten slotte het zogenoemde ‘verleasen’ van latente ruimte in de vergunning mogelijk maken en nader uitwerken in overleg met provincies. Dat betekent dat een ondernemer of boer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning tegen een vergoeding tijdelijk beschikbaar mag stellen aan een initiatiefnemer van een project met een tijdelijke stikstofdepositie, bijvoorbeeld tijdens de aanleg van een (bouw)project. Dat maakt nieuwe (duurzame) activiteiten ook weer mogelijk. Iemand die een nieuw project wil beginnen en permanent depositieruimte nodig heeft, kan hier geen gebruik van maken.

Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt de start van het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van € 5 miljoen voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast de ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Nationaal Restauratiefonds is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling. Het Boerderijenfonds zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.

agrarische subsidies 2020