SOK provincie Groningen 2021 subsidieregeling gepubliceerd

SOK provincie Groningen 2021

De SOK provincie Groningen 2021 subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in de aardbevingsgemeenten. Hierbij hanteren ze de gemeentegrenzen uit 2018. Dit waren de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Voor wie?

De regeling is voor particuliere eigenaren van karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten. Wanneer de particuliere eigenaar een natuurlijke of rechtspersoon belast heeft met het onderhoud van zijn karakteristieke pand of gemeentelijk monument, kan deze in de meeste gevallen de subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • Per karakteristiek pand of gemeentelijke monument kunt u voor maximaal één aanvraag per kalenderjaar subsidie krijgen (van 18 januari 2021 tot en met 31 december 2021).
 • Het karakteristiek pand of gemeentelijke monument staat in het aardbevingsgebied.
 • Het karakteristiek pand is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan.
 • U kunt subsidie aanvragen voor regulier onderhoud. Hieronder worden verstaan:
 1. Schilderwerkzaamheden, voegwerk, onderhoud en herstel hemelwaterafvoer en goten, herstel dakbedekking of vervangende dakbedekking, herstellen schoorstenen en herstel houtrot.
 2. De werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het pand.
 3. Onderhoudswerkzaamheden aan beschermde onderdelen van een gemeentelijk monument zijn ook subsidiabel.
 • De kosten waar ze subsidie voor verlenen (de subsidiabele kosten) hebben betrekking op werkzaamheden die maximaal 1 jaar voor de datum van de aanvraag hebben plaatsgevonden, of werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.
 • Wanneer in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, bevat de aanvraag in ieder geval de verstrekte omgevingsvergunning. De afweging of voor werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is, kan alleen door de gemeente worden gemaakt.
 • De werkzaamheden laat u uitvoeren door een deskundige, architecten, bureaus en bouwbedrijven met kennis van zaken. Dit is van belang voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.

Maximale vergoeding

 • De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000.
 • Voor boerderijen met een agrarische en/of industriële bestemming bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.
 • Aanvragen waarbij de subsidiabele kosten lager zijn dan € 2.500 komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. Dat uurloon is tot een maximaal bedrag subsidiabel. Vanaf 1 januari 2021 is dit maximaal subsidiabele uurloon € 41,00 exclusief btw.

Het beschikbare budget voor 2021 is €4.000.000,-. 

Wanneer geen subsidie

U ontvangt geen subsidie als;

 • Het Rijk of de provincie al een andere subsidie verleend heeft voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
 • U een lening heeft ontvangen van een andere geldverstrekker voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
 • U kosten heeft gemaakt voor groot onderhoud, restauratie of verduurzaming van uw pand.
 • Het subsidieplafond van de regeling is overschreden.

Bron : Provincie Groningen

SOK provincie Groningen 2021