Investeringscategorieën Jonge Landbouwers - Katoele Subsidie Experts

Investeringscategorieën Jonge Landbouwers

Investeringscategorieën Jonge Landbouwers

Onderstaand vindt u de investeringscategorieën. Onder de kopjes vindt u opmerkingen die voor u van belang zijn en de subsidiabele kosten. 

Zonnepanelen : 6 punten

Opmerking: De energie dient gebruikt te worden voor de eigen onderneming. Niet om energieleverancier te worden. 

Subsidiabele kosten: Zonnepanelen, Zonnecollectoren inclusief zonneboiler, Installatiekosten.

Windmolen : 4 punten 

Opmerking: De energie dient gebruikt te worden voor de eigen onderneming. Niet om energieleverancier te worden.

Subsidiabele kosten: Windmolen, Installatiekosten.

Vergister : 6 punten

Subsidiabele kosten: Mestvergister, Vergister. 

WKK biomassa : 6 punten

Opmerking: De energie  dient gebruikt te worden voor de eigen onderneming. Niet om energieleverancier te worden.

Subsidiabele kosten: Warmtekrachtinstallatie, Installatiekosten.

WKK fossiele brandstof : 4 punten 

Opmerking: De energie  dient gebruikt te worden voor de eigen onderneming. Niet om energieleverancier te worden.

Subsidiabele kosten: Warmtekrachtinstallatie, Installatiekosten.

Kleine Windturbine : 6 punten

Opmerking: De energie dient gebruikt te worden voor de eigen onderneming. Niet om energieleverancier te worden.

Subsidiabele kosten: Windturbine waarvoor geen vergunning nodig is, Installatiekosten.

Systemen voor precisielandbouw : 8 punten

Opmerking: Een trekker is niet subsidiabel. 

Subsidiabele kosten: Vloeibare meststoffen toediening systeem, Fertigatiesysteem, Mestsystemen met NIRS metingen, Rijenbemesting mais met dierlijke mest.

Mechanische mestscheidingsinstallatie : 6 punten

Subsidiabele kosten: Mestscheidingsinstallatie.

Machines voor niet kerende grondbewerking : 10 punten 

Opmerking: Ploegen, maaiapparaten en spitmachine met roterende as valt hier niet onder. 

Subsidiabele kosten: Spitmachine met krukas, Rotoreggen/Schoffels/Grondwoelers/Woelers/Schijveneggen/Cultivatoren, GPS systeem in combinatie, Installatiekosten. 

Machine voor spitten en zaaien, poten of planten tegelijk : 10 punten

Subsidiabele kosten: Machines die tegelijk spitten en zaaien/poten of planten. 

Voorziening voor weidegang : 7 punten

Opmerking: De aanlegkosten voor een oversteekplaats vallen niet onder de subsidiabele kosten. De materialen wel (bv. koe tunnel). 

Subsidiabele kosten: GPS voor koeien, Automatische selectiepoort (alleen in combinatie met GPS), Materialen oversteekplaats, Installatiekosten m.u.v. oversteekplaats. 

Koe matras / waterbed : 6 punten

Opmerking: Diepstrooiselboxen of zandbedden vallen hier niet onder. 

Subsidiabele kosten: Matrassen, Waterbedden, Montagekosten. 

Varkensvriendelijke Vloeren : 6 punten

Opmerking: Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:

 1. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en
 2. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.

Niet subsidiabel zijn gietijzeren roosters, geprofileerde metaalroosters of kunststof roosters

Subsidiabele kosten: 

 • Verblijfvloer / stalvloer voor guste en dragende zeugen; Een dichte vloer met een oppervlak van minimaal 1,50 m2 van per guste of dragende zeug.
 • Vloer voor ligplaats voor kraamzeugen; Een dichte vloer van minimaal 1,40 meter Lengte en 0, 60 meter breedte per zeug. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).
 • Verblijfvloer / stalvloer voor gespeende biggen; Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,20 m2 per gespeende big.
 • Verblijfvloer / stalvloer voor vleesvarkens; Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,40 m2 per vleesvarken.
 • Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens roosters; Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens bestaande uit betonroosters of composietroosters.
 • Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens harde dichte vloer; Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens van dichte beton/composietvloer met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).
 • Verblijfvloer / stalvloer voor dekberen of ligplaatsen voor dekberen; Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 76 % per dekbeer

Open water voorzieningen voor pluimvee : 6 punten

Opmerking: Zwemvoorzieningen en drinknippels vallen er buiten. Ook openwatervoorziening buiten de stal mag niet.

Subsidiabele kosten: Open water voorzieningen, Bijbehorende installatiekosten. 

Pad cooling in stallen : 5 punten 

Subsidiabele kosten: Pad Cooling, Bijbehorende installatiekosten. 

Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmte : 6 punten

Opmerking: Reguliere verwarmingssystemen waarbij de lucht met energie wordt verwarmt valt hier niet onder.

Subsidiabele kosten: Warmtewisselaar zowel lucht-lucht als water-lucht, Warmtepompen. 

Waterbeheer voorzieningen erfafspoeling : 8 punten

Opmerking: Overkappingen, herinrichting erf, erfverharding, hemelwatersystemen, spoelplaats, kuilplaten, installatie met overloop van perssappenopvang naar riool/ bodem of oppervlaktewater, waterzuiveringsinstallatie zijn niet subsidiabel.

Subsidiabele kosten: Waterdichte opslagput voor perssappen enz., Waterdichte opslagput voor verontreinigd afvalwater, Waterveegmachine, Veegmachine, Opvangsysteem van perssappen (onder sleufsilo’s), Bijbehorende installatiekosten. 

Spuitmachine met restvloeistof reductie : 9 punten

Opmerking: De trekker of zelfrijder valt hier niet onder. Het percentage rustvloeistofreductie dient vermeld te worden. Er dient minimaal 50% worden gereduceerd. 

Subsidiabele kosten: Spuitmachine met restvloeistofreductie, Bijbehorende installatiekosten.

Emissie arme vloeren melkvee : 7 punten

Opmerking: De overige bouw valt er niet onder zoals: fundering, mestkelder, muren en dak, mestkanaal.

Subsidiabele kosten: De vloeren onder 8,6kg Ammoniak per dierplaats de volgende types: A1.9 A1.10 A1.13 A1.14 A1.21 A1.23 A1.28, Mestschuifsysteem, Installatiekosten en eventuele sloopkosten oude vloer.

Biobed of biofilter : 5 punten

Opmerking: Biologische luchtwasser valt er niet onder. 

Subsidiabele kosten: Biobed of biofilter + bijbehorende afzuiginstallatie en installatiekosten.

Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen : 8 punten

Opmerking: De olie kan niet worden meegenomen bij het oliefilmsysteem.

Subsidiabele kosten: Oliefilmsysteem met drukleidingen 54% reductie, Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden 49% reductie, Ionisatiefilter 57% reductie.

Geautomatiseerd systeem voor strooiselafvoer : 6 punten

Opmerking: De olie kan niet worden meegenomen bij het oliefilmsysteem. 

Subsidiabele kosten: Strooiselschuif bij volierehuisvesting 20% reductie, Olierobot voor het aanbrengen oliefilm 30% reductie.

Luchtwassystemen in de veehouderij : 6 punten

Opmerking: Voor vleeskalveren en varkens.

Subsidiabele kosten: De volgende types:

 • BWL 2006.14.V5
 • BWL 2007.01.V6
 • BWL 2007.02.V4
 • BWL 2009.12.V2
 • BWL 2010.02.V4
 • BWL 2011.07.V3
 • BWL 2011.08.V3

Omgekeerde osmos van spuiwater uit biologische luchtwassers : 5 punten

Opmerking: De luchtwasser is niet subsidiabel.

Subsidiabele kosten: Omgekeerde osmose-eenheid, Opslagvoorzienig voor het concentraat, Opslagvoorziening voor het te recirculeren waswater, Voorziening om het spuiwater geschikt te maken voor hergebruik (met uitzondering van een luchtwasser).

Potafdekinstallatie : 5 punten

Subsidiabele kosten: Elevator, Doseersysteem, Transportbanden, Trilsysteem.

Elektrische voertuigen, voor landbouwactiviteiten : 6 punten

Subsidiabele kosten: Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine voor werkzaamheden in de land- en tuinbouw, Oplaadsysteem.

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers : 5 punten

Opmerking: Krachtvoerautomaten en voerbakken zijn niet subsidiabel.

Subsidiabele kosten: Automatische ruwvoersystemen, Bijbehorende installatiekosten.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: