Uitgelichte Case : Impuls Nationaal Park Drentsche Aa 2021 - 2023

Impuls Nationaal Park Drentsche Aa 2021 – 2023

Het Nationaal Park Drentsche Aa heeft een driejarige subsidie ontvangen voor een kwaliteitsimpuls 2021 – 2023 om invulling te kunnen geven aan de Standaard voor Nationale Parken Nieuwe Stijl. Landelijk heeft het ministerie van LNV hiervoor per nationaal park geld (maximaal 50%) beschikbaar gesteld. De andere helft is door Provinciale Staten van Drenthe beschikbaar gesteld vanuit de begroting 2021.

Nationaal Park Drentsche Aa

In dit project gaan een aantal samenwerkende partners aan de slag met onderstaande onderwerpen om daar in gezamenlijkheid verder invulling aan gaan geven. Het project loopt parallel aan het proces voor het opstellen van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 – 2030). Een nieuwe (3e) versie waarin de ambities voor het Nationaal Park Drentsche Aa opnieuw zijn verwoord en per thema zijn uitgewerkt in een concreet streefbeeld, operationele uitwerking en argumentatie en maatregelen. Met uiteraard de check in hoeverre het Nationaal Park Drentsche Aa voldoet aan de standaard voor de gebiedsaanduiding Nationaal Park Nieuwe Stijl.

Verbindingen deelprojecten met de Standaard

Dit project bestaat uit vier deelprojecten. Alle projecten zijn gericht op de kwaliteitssprong van de Nationale Parken welke omschreven zijn in de ‘Standaard gebiedsaanduiding nationaal park’. 

Activiteiten waarmee het park meehelpt aan de transitieopgaven van klimaat, duurzame energie en landbouw

Duurzaam Toerisme

Het projectonderdeel Duurzaam Toerisme richt zich op het versterken van de kwaliteit van beleving van het Nationaal Park Drentsche Aa op een economisch vitale wijze een ecologisch houdbare wijze en een sociaal aanvaardbare wijze. Dit betekent o.a. het stimuleren van gebruik van streekproducten uit het Nationaal Park in de lokale toerismesector. Lokale afzet draagt bij aan energiebesparing. Daarnaast is in de deelprojecten een duurzame realisatie het uitgangspunt. Denk hierbij aan materiaal gebruik of het aansluiten op duurzaam toeristisch vervoer in en rond het Nationaal Park.

Transitie Landbouw

Het projectonderdeel Transitie Landbouw heeft als doel de transitie van de landbouw. Verlichting (of extensivering) van een bouwplan en blijvend grasland dragen mede door het creëren van korte kringlopen en lokale afzet van voortgebrachte producten bij aan:

  • Energiebesparing.
  • Besparing op stikstof.
  • Vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide en methaan.

Ook het nieuw te ontwikkelen beleid voor grondwateronttrekkingen door het waterschap is hierbij van belang.

Biodiversiteit en participatie 

Het projectonderdeel Biodiversiteit en participatie is in de kern het verleiden, begeleiden en ondersteunen van bewoners die zich willen inzetten voor landschap en natuur in hun leefomgeving. Bewoners krijgen inzicht in het ontstaan van het landschap waarin ze wonen en worden zich bewust van specifieke landschappelijk, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van hun directe woonomgeving. Ze worden actief uitgedaagd om mee te denken aan het behoud en ontwikkelen van deze kwaliteiten en dragen daar zelf aan bij. Hierbij worden verbindingen gelegd tussen bewoners en eigenaren van (natuur)terreinen en landschappelijke objecten.

Energietransitie en participatie 

Het projectonderdeel Energietransitie en participatie werkt primair op het gebied van de energietransitie voor en door de lokale samenleving. Ten eerste door samen met bewoners een lange termijnvisie te ontwikkelen op de energietransitie in het Drentsche Aa gebied. Deze visie wordt vervolgens vertaald in lokale plannen en projecten. Het project zet lokale groepen in hun kracht zodat zij zelf vorm kunnen geven aan concrete energieprojecten. Het geheel wordt bestendigd in de vorm van een Duurzaamheidscoöperatie voor het Drentsche Aa gebied. Deze coöperatie faciliteert kennisuitwisseling en ondersteunt in de toekomst nieuwe lokale initiatieven.

Katoele Subsidie Experts

Bij het gehele project ondersteund Katoele Subsidie Experts de Provincie. Zo heeft Katoele Subsidie Experts ondersteuning geboden bij de aanvraag en zal ook ondersteuning bieden bij de uitvoering van het project. 

Nationaal Park Drentsche AaNationaal Park Drentsche Aa

Bron: Drentsche Aa