Plattelandsontwikkelingsprogramma - Katoele Subsidie Experts

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Subsidieregelingen plattelandsontwikkelingsprogramma

Om bepaalde regio’s in Nederland te versterken zijn er vanuit Europa gelden beschikbaar voor plattelandsontwikkeling. Dit kunnen projecten zijn die te maken hebben met de sociaal-economische structuur van een gebied, of bijvoorbeeld projecten die ervoor zorgen dat er meer sociale samenhang in een dorp of wijk komt. Regelingen van het plattelandsontwikkelingsprogramma hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma

Doel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een duurzame en concurrerend agrarische sector en een leefbaar platteland.

POP3 levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren. POP3 is opgedeeld in vijf thema’s: Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; jonge boeren; natuur en landschap; verbetering van de waterkwaliteit; en LEADER.

Voor wie?

Agrariërs, samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen.

Onderdelen van het POP

Nederland heeft in de nationale uitwerking van het POP de volgende thema’s centraal gezet: innovatie, natuur en landschap, water en LEADER.

EIP

Een deel van budget is gereserveerd voor het Entrepreneurship and Innovation Programma (EIP). Doel van EIP is een beter verband te leggen tussen onderzoek en praktijk. Centraal staan Operationele Groepen van boeren, wetenschappers, adviseurs, bedrijven etc. die projecten uitvoeren gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten. EIP wordt deels gefinancierd uit het GLB (tweede pijler) en deels uit Horizon2020.

Agrarisch natuur-en landschapsbeheer

Vanuit de tweede pijler wordt ook het agrarisch natuurbeheer gefinancierd. Agrarisch natuurbeheer raakt ook aan de vergroening van de eerste pijler. In haar Kamerbrief van 18 december 2014 schrijft staatssecretaris Dijksma dat ze het agrarisch natuurbeheer zo veel mogelijk complementair wil laten zijn aan de vergroeningsmaatregelen.

Water

In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die waterverontreiniging tegengaan of bijdragen aan een goede waterhuishouding in hun gebied. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen.

Plattelandsontwikkeling Regelingen

 • EFRO Noord Nederland
 • Investeringen in Integraal Duurzame Stallen GLB (IDS-GLB)
 • Waddenfonds
 • Jonge Landbouwers (JoLa)
 • LEADER – Zuidwest-Drenthe
 • LEADER – Zuidoost-Drenthe
 • LEADER – Oost-Groningen
 • LEADER – Kop van Noord-Holland
 • LEADER – Overijssel
 • LEADER – Friesland
 • LEADER – Flevoland
 • Investeringskader Eems-Dollard
 • Investeringskader Kustzone Fryslân en Groningen
 • Investeringskader Lauwersmeer
 • Investeringskader Waddenzee
 • Investeringskader Waddeneilanden
 • Investeringskader Noordkop
 • Investeringskader De Afsluitdijk
 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

LEADER

In de LEADER-werkwijze schrijft een Plaatselijke Groep (een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties) een eigen ontwikkelingsstrategie voor een gebied en verdeelt op basis daarvan het beschikbare budget over de projectvoorstellen.

Een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is de bedoeling van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. LEADER is een programma voor en van de regio. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

leader-gebieden
 • LEADER – Zuidwest-Drenthe
 • LEADER – Zuidoost-Drenthe
 • LEADER – Oost-Groningen
 • LEADER – Kop van Noord-Holland
 • LEADER – Overijssel
 • LEADER – Friesland
 • LEADER – Flevoland

Bekijk hier alle regelingen van plattelandsontwikkeling.

Meer weten?

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch kan dit op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

plattelandsontwikkelingsprogramma

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: