Provincie Overijssel draagt bij aan Agro & Food sector

Provincie Overijssel draagt bij aan Agro & Food sector 

Provinciale Staten hebben een investering van € 6 miljoen toegezegd in de Agro & Food sector in de provincie Overijssel. Deze investering is bedoeld om in de periode van 2020 – 2023 kringlooplandbouw in de praktijk te realiseren.

Hiermee werkt de provincie aan een betere balans tussen economie en ecologie in het landelijk gebied van de provincie Overijssel en aan een duurzaam toekomstperspectief voor de agrarische sector.

Omschakeling kringlooplandbouw

De omschakeling naar kringlooplandbouw is niet eenvoudig. Dit vraagt om een aangepaste manier van produceren en ondernemen, meer in evenwicht met de natuur. Perspectieven met een goed verdienmodel voor agrariërs zijn echter nog onvoldoende voorhanden. Daarvoor zijn innovaties nodig en meer samenwerking in de keten om de kringlooplandbouw in de praktijk te kunnen brengen. Het Agro & Food programma van de provincie wil daar een bijdrage aan leveren.

Toekomstbestendig

Het werken aan nieuwe verdienmodellen en een duurzame toekomstbestendige landbouw vraagt om grote inspanningen van bedrijven. Op bedrijfsniveau vraagt dit bijvoorbeeld om optimalisering van bemesting, nieuwe gewascombinaties, het terugdringen van emissies en een goed bodembeheer. Daarnaast is er aandacht voor het landschap en biodiversiteit.

Daarnaast gaat de provincie, in lijn met een motie vanuit PS, investeren in voedseleducatie. Hierbij wordt vooral de verbinding gezocht tussen jongeren en de agrariërs die ons voedsel produceren. Voedseleducatie moet helpen de kennis van voedsel te vergroten, maar ook om lokaal geproduceerd voedsel te waarderen.

Voor nieuwe oplossingen zijn agrariërs vaak afhankelijk van partners in de keten. De provincie wil ondernemers hierbij ondersteunen met een integrale aanpak. “Door opgaven te combineren, te verduurzamen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, dragen we in Overijssel bij aan het realiseren van een duurzame voedselproductie, een circulaire economie, de energietransitie en een klimaatbestendige samenleving”, licht gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher toe. “Met dit investeringsvoorstel zet de provincie een nieuwe stap om de regio’s in Overijssel, maar uiteindelijk de individuele bedrijven een nieuw toekomstperspectief te bieden.”

Komende tijd zal de provincie uitwerken hoe ze de €6 miljoen gaan besteden. Deze nieuwe regelingen en subsidies zullen het najaar van 2020 in gaan.

Bron: Provincie Overijssel 

provincie Overijssel