Natuurinclusieve Landbouw Groningen - Katoele Subsidie Experts

Natuurinclusieve Landbouw Groningen

Natuurinclusieve Landbouw Groningen

Wilt u graag natuurinclusieve landbouw Groningen invoeren in uw bedrijf? Deze subsidieregeling is bedoeld voor bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van:

 • Natuurinclusieve landbouw.
 • Verbetering van de verwerking en afzet van natuurinclusieve landbouwproducten.
 • Aanschaf van machines die geschikt zijn voor natuurinclusieve landbouw.

Het doel van de regeling is om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor implementatie van één of meerdere van onderstaande punten:

 • Geheel of gedeeltelijk omschakelen naar strokenteelt.
 • Verruimen van de vruchtwisseling met minimaal één extra teelt.
 • Gedeeltelijk of geheel omschakelen naar agroforestry.
 • Mengteelten op een geheel of een gedeelte van het areaal.
 • Landschapselementen aanbrengen zoals struweel, overhoekjes, houtwallen, houtsingels, poeltjes of bomen voor schaduwwerking voor vee.
 • Natuurlijk berm- en slootbeheer.
 • Maatregelen die minder chemie gebruik vergen zoals beschreven in het rapport Natuurinclusieve landbouw Oost-Groningen van ANOG en Aequator.
 • Aanplant van bomen voor schaduw voor vee.
 • Kruidenrijk grasland.
 • Niet kerende grondbewerking of minder diep ploegen, alleen in combinatie met een van de andere bovengenoemde maatregelen.

Initiatieven gericht op het verbeteren van verwerking en afzet van natuurinclusieve landbouwproducten gekoppeld aan daadwerkelijke natuurinclusieve productie van gewassen komen ook in aanmerking.

Fysieke investeringen

Fysieke investeringen die geplaatst/gebruikt worden in de provincie Groningen. Onderstaand vindt u de investeringen welke in aanmerking komen: 

1. Machines voor mechanische onkruidbestrijding:

 • Schoffeltuig met vingerwieders of torsiewieders.
 • Camera en/of GPS aansturing voor schoffeltuig.
 • Wiedeg.
 • Onkruidbrander.

2. Machines voor grondbewerking:

 • Ekoploeg.
 • Machines voor strokenteelt, zoals strokenfrees of strokenploeg.
 • Machines die aantoonbaar onkruidbestrijding combineren met grondbewerking, zoals een Kvik-up cultivator.

Subsidie Budget

Het budget voor deze regeling is € 85.000,-. 80% van de subsidiabele kosten worden vergoed tot een maximum van € 6.000,-. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 maart 2019 tot en met 31 december 2019. 

Bron: Provincie Groningen

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: