Verduurzamen intensieve veehouderij - Katoele Subsidie Experts

POP 3 Groningen – Verduurzamen intensieve veehouderij

Verduurzamen intensieve veehouderij

Wat wil de provincie Groningen met de maatregel verduurzamen intensieve veehouderij? Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van intensieve veehouderijbedrijven wil de provincie Groningen een bijdrage leveren aan het versnellen van de verduurzaming in de intensieve veehouderij-sector.

Doel

De maatregel richt zich op ondernemers in de intensieve veehouderij-sectoren die in de komende jaren extra willen investeren in de verduurzaming van hun bedrijven.

Hiermee moet een bijdrage worden geleverd aan de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door veehouderijbedrijven voor varkens, vleeskalveren en pluimvee. 

Budget

Er is in totaal € 2.000.000,- subsidie beschikbaar. Dit bedrag is samengesteld uit € 1.000.000,00 Europese middelen (ELFPO) en € 1.000.000,00 provinciale middelen.

De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 100.000,-. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,-.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

De volgende kosten zijn binnen deze maatregel subsidiabel voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de investering:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa

Voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend vallen niet onder de subsidiabele kosten.

Investeringslijst

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van intensieve veehouderijbedrijven. De subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de ‘Investeringslijst Intensieve Veehouderij’.

 1. Varkensvriendelijke vloeren
 2. Inrichting kraamhokken
 3. Hokinrichting 
 4. Vleeskalveren 
 5. Buitenuitloop
 6. Daglichtvoorziening 
 7. Algemeen

Openstelling

De maatregel is momenteel gesloten.

Wilt u meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling of heeft u vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: