MKB Advies Voucher Drenthe

MKB Advies Voucher Drenthe

MKB Advies Voucher Drenthe

Met de MKB Advies Voucher Drenthe kunnen in Drenthe gevestigde MKB’ers subsidie aanvragen voor bedrijfsontwikkelingen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe.

Voor wie

De vouchers zijn bestemd voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf). De onderneming moet gevestigd zijn in Drenthe.

Over de regeling

Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier. De kennisleverancier levert advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact:

A. Een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Groen als de aanvrager stappen wil zetten in het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:

 • Het efficiënter en/of circulair omgaan met bestaande of herbruikbare grondstoffen;
 • Het ontwikkelen en/of toepassen van biobased grondstoffen;
 • ” ” korter maken van productieketens;
 • De verduurzaming van bedrijfspand, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

B. Een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Slim als de aanvrager stappen wil zetten op het gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:

 • Technologische innovatie;
 • Marktinnovatie;
 • Digitalisering, automatisering en optimalisering van processen;
 • Ontwikkeling van nieuwe digitale business- en verdienmodellen, digitale dienstverlening en/of digitale verkoopkanalen;
 • Aanpak digitale veiligheid.

C. Een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Impact als de aanvrager stappen wil zetten die van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op: 

 • Sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering: arbeidsparticipatie, inclusie en diversiteit, sociale cohesie, verbeteren zorg en welzijn, bestrijden van armoede, tegengaan eenzaamheid, sociale innovatie;
 • Continuïteit bedrijvigheid: bedrijfsovername en bedrijfsopvolging.

Subsidie aanvragen 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • De inhuur van kennis is geënt op de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die aansluiting vindt bij de onderscheiden thema’s, maatregelen en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3;
 • De kennis wordt ingekocht bij een kennisleverancier die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein van bedrijfsontwikkeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,–. Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk van 1 januari 2022 tot en met 1 december 2024. 

Bron: Provincie Drenthe 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: