Friese POP3 trainingen, workshops, coaching en demonstraties

Friese POP3 trainingen, workshops, coaching en demonstraties

Friese POP3 trainingen, workshops, coaching en demonstraties

De openstelling betreft de maatregel Friese POP3 trainingen, workshops, coaching en demonstraties.

Het subsidieplafond voor het indienen van aanvragen is € 1.000.000 waarvan € 500.000 uit provinciale middelen bestaat en € 500.000 uit ELFPO-middelen. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 350.000 de minimum hoogte is € 150.000.

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers.

De activiteiten moeten gericht zijn op één of meer van de hierna genoemde beleidsdoelen:

 • Bodem
 • Biologische landbouw
 • Sluiten van kringlopen

Tevens moet het project bijdragen aan een of meerdere van de volgende thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met
  nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaar-decreatie
 • Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent inde
  handelsketen of het verminderen van marktfalen
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als
  resultaat een vermindering van de emissie van milieubelas-tende stoffen naar bodem, lucht en
  grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen
 • Klimaatmitigatie
 • Klimaatadaptatie
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Voor wie?

Subsidie kan worden verstrekt aan degene(n) die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen of heeft u vragen over de regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: