Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën - Katoele Subsidie Experts

Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën

De landbouw in de Veenkoloniën kenmerkt zich door een intensief bouwplan met eens in de twee jaar zetmeelaardappelen, suikerbieten één op vier en als laatste gewas in de rotatie graan, uien of ander gewas. De overgang van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van inkomenstoeslagen naar een flat rate ha-toeslag impliceert met name voor de telers van zetmeelaardappelen een forse teruggang in inkomen. Om deze negatieve inkomensgevolgen zoveel mogelijk te beperken, werken de provincies Groningen en Drenthe samen aan een innovatieprogramma in de Veenkoloniën. Belangrijke thema’s in dit programma zijn vergroening, verduurzaming en verhogen van de biodiversiteit in het gebied. Deze openstelling is er dan ook op gericht om nieuwe manieren van bedrijfsvoering te bedenken, te onderzoeken en geaccepteerd te krijgen. Deze moeten enerzijds aan de programmaeisen voldoen maar anderzijds ook de landbouw perspectief bieden.

Op de thema’s biodiversiteit, verduurzaming en circulaire landbouw kunnen de Agrarische Natuurcollectieven een belangrijke en verbindende rol spelen en kan deze openstelling een bijdrage leveren aan de vergroening van de Veenkoloniën.

Openstelling Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën

Deze openstelling – die loopt van 16 november 2020 tot en met 27 november 2020.

Voor wie?

Aanvragen kunnen worden gedaan door gecertificeerde agrarische collectieven in de Veenkoloniën:

 • de gemeenten Aa en Hunze
 • Borger-Odoorn
 • Coevorden
 • Emmen
 • Midden-Drenthe
 • Tynaarlo
 • Midden-Groningen
 • Pekela
 • Stadskanaal
 • Veendam
 • Westerwolde

Verder kunnen samenwerkingsverbanden van twee of meer gecertificeerde agrarische collectieven en samenwerkingsverbanden bestaande uit één of meerdere gecertificeerde agrarische collectieven samen met landbouwers, producentengroeperingen, coöperaties of brancheorganisaties een aanvraag indienen.

Subsidievereisten

Subsidie aanvragen kan voor:

 • het formuleren van een regionaal of sectoraal plan voor het bereiken van toekomstgerichte landbouw
 • de uitvoering van proefprojecten ter uitvoering van het regionale of sectorale plan
 • monitoring van en gegevensverzameling over de uitvoering en opbrengsten van de proefprojecten

De activiteiten moeten gericht zijn op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema’s:

 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem
 • lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen
 • klimaatmitigatie
 • klimaatadaptatie
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Subsidie hoogte

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald, maar moet minimaal € 150.000 bedragen. Het subsidieplafond bedraagt € 550.000.

Bron: Provincie Drenthe