Duurzamere landbouw samen leren in projecten - Katoele Subsidie Experts

Samen leren in projecten duurzamere landbouw

Wil je als groep agrariërs helpen samen te werken en van elkaar te leren over duurzamere landbouw? Bijvoorbeeld over stikstofuitstoot verminderen, of duurzaam bodembeheer in veenweiden? Als je hiervoor een project opstart, kun je subsidie krijgen. 

Voor wie?

De subsidie is voor organisaties die een project starten voor een groep agrarisch ondernemers over duurzamere landbouw. De groep agrariërs kan een bestaand samenwerkingsverband zijn, bijvoorbeeld een praktijknetwerk. Maar het mag ook een nieuwe groep agrariërs zijn die met uw project starten met samen leren.

Budget

In 2020 is er € 1,8 miljoen beschikbaar. Dit is verdeeld over 4 categorieën:

 • Het brongericht verminderen van de emissie van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht – € 600.000
 • Duurzaam bodem- en (grond)waterbeheer in de veenweiden – € 500.000
 • Kennisoverdracht van en voor akkerbouwondernemingen – € 100.000
 • Alle onderwerpen over duurzame landbouw – € 600.000

Is na het verdelen van de subsidie nog budget over bij de eerste categorie? Dan tellen we dit bedrag op bij de 4e categorie. Het overgebleven budget van categorie 2 en 3 blijft beschikbaar voor latere openstellingen.

Met de subsidie krijgt u maximaal 80% van uw kosten vergoed. Maar niet meer dan € 200.000.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u hieraan voldoet:

Uw project richt zich op één of meerdere van de door ons aangegeven onderwerpen. Deze staan hieronder.

 • De subsidiabele kosten van het project zijn in elk geval € 15.000 en niet meer dan € 200.000
 • Het project start binnen 3 maanden na goedkeuring
 • Het project is afgerond binnen 3 jaar na de start
 • Het personeel dat het project uitvoert is hiervoor gekwalificeerd en opgeleid

Wat zijn de onderwerpen?

 • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht
 • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem
 • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen
 • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen
 • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen
 • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen
 • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf
 • Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken
 • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming
 • Verminderen van uitstoot methaan in de veehouderij
 • Duurzaam bodembeheer en (grond)waterbeheer in de veenweiden
 • Verminderen van lachgasuitstoot bij bemesting
 • Vastleggen van koolstof in de bodem
 • Verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn
 • Op een duurzame manier verbeteren van het verdienvermogen van landbouwondernemingen

Bron: RVO