Herstructureringsfonds Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Herstructureringsfonds Drenthe: impuls leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Gedeputeerde Staten Drenthe willen een bedrag van € 3,1 miljoen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het Herstructureringsfonds Drenthe. Dit fonds bestaat uit twee subsidieregelingen. Deze hebben als doel bij te dragen aan de leefbaarheid van de Drentse steden en dorpen door vastgoed – en gebiedsontwikkelingen een zetje te geven.

Herstructureringsfonds Drenthe 2021

De bestaande subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (2017) wordt gecontinueerd en is op onderdelen aangescherpt. De nieuwe regeling (HRK 2021) kent een omvang van € 2 miljoen en is bedoeld voor alle Drentse steden en dorpen. Met de middelen uit dit fonds kunt u verpauperde situaties aanpakken. Gedeputeerde Staten verwachten hiermee ongeveer 15 ontwikkelingen te kunnen stimuleren.

HRK 2021 PLUS

De overige € 1,1 miljoen is specifiek bedoeld voor de kernen Coevorden, Roden en Beilen als vervolg op het oude Binnenstadsfonds. Naast het aanpakken van verpauperde situaties en het verbeteren van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit, maakt de HRK 2021 PLUS het mogelijk ook de ruimtelijk-economische structuur te versterken door middel van transformatie en herontwikkeling. Gedeputeerde Henk Brink: “Wij hopen dat we met deze regelingen een stap verder komen met projecten die anders niet van de grond komen en die een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.”

Vervolg

Op 11 november stellen Provinciale Staten de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 vast. Onderdeel hiervan is het Herstructureringsfonds. Ter uitvoering hiervan hebben Gedeputeerde Staten twee subsidieregelingen vastgesteld. Op 16 december besluiten Provinciale Staten over de inzet van de middelen voor beide regelingen. Als Provinciale Staten instemmen, treden deze per 1 januari 2021 in werking.

Bron: Provincie Drenthe