Subsidieregeling sanering varkenshouderijen - Subsidie Experts

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De subsidieregeling sanering varkenshouderijen is bedoelt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost die geuroverlast veroorzaken. Deze bedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij stoppen met hun bedrijf. Door minder varkenshouderijen moet de geuroverlast in deze veedichte gebieden minder worden.

In de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet wordt 83% van de varkens in Nederland gehouden. Deze intensieve varkenshouderij zorgt voor risico’s voor de gezondheid en de leefomgeving. Het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet zorgen voor een gezonde varkenshouderijsector. De subsidieregeling sanering varkenshouderijen is onderdeel van dit programma.

Budget

Voor de subsidieregeling sanering varkenshouderijen is € 180 miljoen beschikbaar.

Met de geurscore word bepaalt wie subsidie krijgt. Een extern bedrijf berekent deze geurscore. Hoe hoger de geurscore hoe groter de kans dat u een subsidie krijgt.

Voorwaarden 

Wilt u subsidie aanvragen? Dit zijn de voorwaarden:

  • Varkens worden gehouden voor productie en verkoop. U heeft dit in ieder geval de laatste 5 jaar voor uw subsidieaanvraag gedaan.
  • Het bedrijf houdt zich aan de wettelijke eisen voor een varkenshouderij.
  • Het bedrijf houdt zich aan het uitbreidingsverbod van de Meststoffenwet.
  • De varkenshouderij ligt in de concentratiegebieden Zuid of Oost van de Meststoffenwet.
  • De varkenshouderij zorgt voor geuroverlast voor woningen binnen een straal van 1.000 meter van de locatie die u sluit. De subsidieverstrekker laat een geurscore berekenen door een extern bedrijf. Deze moet hoger zijn dan 0,4.
  • U stopt op de locatie die u sluit definitief met intensieve veehouderij.
  • U mag op andere locaties geen varkenshouderij beginnen. De omgevingsvergunning milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) of de op de varkenshouderij gebruikte huisvestingsystemen voldoen aan de eisen van het Besluit Emissiearme huisvesting. Deze eisen gelden tot en met 31 december 2019.
  • U doet niet mee met de Stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij.
  • Het bedrijf sloopt en verwijdert de dierenverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders. Hier begint u pas mee als wij u hebben laten weten dat u een voorschot van 70% van het subsidiebedrag krijgt.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk vanaf 25 november 2019, 9.00 uur tot en met 15 januari 2020, 17.00 uur.

Bron: RVO 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen