Call Human Capital - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Call Human Capital

Call Human Capital

Call Human Capital | Op dit moment sluiten HBO- en WO-opleidingen niet altijd goed aan op de vraag vanuit het MKB in Noord-Nederland. Ondernemers bereiden zich nog nauwelijks voor op de kansen die digitalisering en robotisering bieden. Ze weten daarom nog niet goed aan welke eisen de (toekomstige) medewerkers moeten voldoen. Dat betekent dat er geen duidelijke vragen zijn aan HBO- en WO-instellingen over de gewenste competenties van afgestudeerden. OP EFRO Human Capital A is erop gericht om de toekomstige vraag beter en structureel in beeld te krijgen, vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig te maken. Deze samenhangende doelstellingen kunnen alleen in structurele samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen worden behaald.

De doelstellingen van de call Human Capital

  • zorgen dat de aansluiting van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt verbetert
  • het regionale bedrijfsleven in staat stellen om hun behoefte duidelijk naar voren te brengen zodat onderwijs- en kennisinstellingen kunnen inspelen op de veranderde arbeidsmarkt.

De behoefte van het innovatieve mkb staat dus centraal. Naar verwachting zal een belangrijk deel van de projecten zich richten op het hogere technisch talent (bijv. ICT), aangezien dat een knelpunt is binnen alle maatschappelijke uitdagingen.

Call Human Capital

Doelgroep

Deze call is gericht op gezamenlijke initiatieven van het van het georganiseerde midden- en kleinbedrijf, onderwijsinstellingen (HBO en WO) en arbeidsorganisaties, om duurzame publiek-private samenwerking in alle sectoren van de economie vorm te geven en uit te voeren.

Niet in aanmerking

Projecten die de daadwerkelijke uitvoering betreffen en activiteiten die tot de reguliere taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen kunnen worden gerekend, vallen echter buiten de reikwijdte van deze call.

Mogelijke investeringen

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mogelijke investeringen:

  • Projecten ter bevordering van mobiliteit, zowel inter- als intrasectoraal op HBO- en WO-niveau
  • Het versterken van curricula en opleidingsfaciliteiten voor de werknemers van nu en van de toekomst (bijv. Center of Expertise)
  • Innovatieve opleidingsfaciliteiten (zoals HBO duaal)
  • Structuren om werkzoekende HBO’ers en WO’er aan het werk te helpen
  • Het ontwikkelen van op de innovatie sectoren gerichte E-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken tussen het mkb
  • Projecten die inzetten op een methode waarmee de arbeidsvraag structureel c.q. continu kan worden uitgevraagd bij het bedrijfsleven

Openstelling en budget

Openstelling

De call is opengesteld van 06-07-2016 tot 09-01-2017 12.00u.

Budget

Voor de eerste openstelling is €6.000.000,- miljoen beschikbaar.

Per project wordt er een subsidie verstrekt van 40% van de subsidiabele kosten. Dit met een minimum van €100.000,- en een maximum van €1.000.000,-.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: