Subsidieregeling Praktijkleren - Katoele Subsidie Experts

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Voor wie

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt. Bij de doelgroepen promovendi en toio’s is een werkgever gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.

Doelgroepen

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de loonkosten of begeleidingskosten van een student of promovendi. Onder begeleidingskosten vallen materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van een bedrijf voor de begeleiding of kosten intermediaire partijen om een deelnemer of student aan te kunnen nemen.

De subsidieregeling richt zich met name op:

 • kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie: 

 • VMBO 
 • VSO 
 • PRO
 • Entree in het vmbo 
 • MBO 
 • HBO 
 • Promovendie en toio’s 

Globaal zijn de voorwaarden als volgt:

 1. Minimaal aantal klokuren aan beroepspraktijkvorming, verschillend per onderwijscategorie.
 2. U bent erkend als leerbedrijf (SBB).
 3. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden, weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee. 
 4. Geldige en ondertekende overeenkomst. 

Wilt u alle voorwaarden weten voor uw onderwijscategorie? Neem dan even contact met ons op dan kunnen wij u de benodigde informatie geven.

Administratie 

Tijdens de begeleiding van de leerling, deelnemer of student houdt u een administratie bij. Deze dient in ieder geval te bestaan uit een:

 • (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald.
 • aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs.
 • administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

Subsidiebedrag

Het totale subsidiebudget wordt verdeeld onder de aanvragen. Het bedrag per aanvraag is maximaal € 2.700,- per student per studiejaar. De definitieve budgetten voor 2019 worden nog bekend gemaakt. 

Aanvragen 

Voor het studiejaar 2018/2019 kunnen aanvragen worden ingediend vanaf 2 juni 2019, 9.00 uur tot en met 16 september 2019, 17.00 uur. 

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: