Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022 Provincie Drenthe subsidieregeling

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022

Het doel van de Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022 (DAWDR) is het stimuleren van projecten van agrarische bedrijven die bijdragen aan de waterkwaliteit en een klimaatbestendig watersysteem.

Voor wie

Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) landbouwers, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisaties, waterschappen en/of waterleidingbedrijven.

Een te ondersteunen samenwerkingsverband moet bestaan uit ten minste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag en ten minste één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt.

Waarvoor is Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die als doel hebben om een bijdrage te leveren aan de volgende (internationale) doelstellingen:

  • De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoen aan de doelen van de KRW en de Nitraatrichtlijn.
  • De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst duurzaam voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoet (grond)water.
  • Robuuste water- en bodemsystemen die zodanig ingericht zijn dat de risico’s op wateroverlast en watertekort (droogte) tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven voor alle gebruiksfuncties.
  • Anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering door mitigatie en adaptatie.
  • Werken aan een toekomstgerichte landbouw en duurzaam bodemgebruik.

Een te ondersteunen project kan de volgende activiteiten omvatten:

  • Demonstraties en trainingen, workshops en coaching.
  • Fysieke bovenwettelijke investeringen.
  • Niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting en/of transformatie en/of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water-, bodem- en klimaatdoelen en rechtstreeks ten goede komen aan de landbouw.

De maximale subsidie varieert per subsidiabele kostensoort van 40% tot 100% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie is € 100.000,-. 

Wanneer aanvragen?

Zodra de aanvraagperiode bekend is zullen wij dit plaatsen op onze website en social media. 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022