Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

De provincie Fryslân stelt € 600.000 euro subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek in het bestemmingsplan.

Bij dit herstel kan het gaan om restauratie maar ook om het vervangen van niet-traditionele dakbedekking zoals golfplaten door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook zijn uilenborden subsidiabel. De maximale subsidie per boerderij is € 24.999 euro. Dit geld is beschikbaar gekomen vanuit het Werkplan Takomst Fryske Pleats naar aanleiding van de opgave voor herbestemming en restauratie-achterstand bij boerderijen.

Door het opknappen en herbestemmen van boerderijen wordt ook de omgevingskwaliteit, leefbaarheid, wonen en circulaire economie van het platteland gestimuleerd.

Omdat het budget niet heel groot is en er veel oude boerderijen zijn, kan de subsidieverstrekker alleen subsidie geven voor boerderijen die als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek met sloopbescherming in het bestemmingsplan zijn aangewezen. Daarnaast moet het dak of dakvlak in een matige of slechte onderhoudsstaat zijn. De subsidie uit deze regeling kunt u naast een subsidie voor de subsidieregeling monumenten Fryslân gebruiken als het maar niet voor dezelfde werkzaamheden is.

Puntentabel 

Verdeling van de subsidie gaat verder volgens een puntentabel:

  • Boerderij in agrarisch gebruik: 3 punten
  • Boerderij met een niet agrarische hoofdfunctie anders dan wonen: 2 punten
  • ” ” met meerdere wooneenheden: 2 punten
  • ” ” niet agrarisch gebruik met een enkele wooneenheid: 1 punt.

Wanneer twee of meer aanvragen met hetzelfde puntenaantal het subsidieplafond overschrijden gaat de subsidieverstrekker loten.

Wanneer aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen van 28 juni tot en met 7 juli 2022.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

Bron: Provincie Friesland