Niet-productieve investeringen Flevoland subsidieregeling

Regeling Niet-productieve investeringen Flevoland in biodiversiteit, natuur en landschap

Regeling “Niet-productieve investeringen Flevoland voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS” worden opengesteld vanaf maandag 7 juni 2021, met een subsidieplafond van € 4.000.000. 

Versterking biodiversiteit en natuurkwaliteit

Het doel van deze maatregel is om de biodiversiteit en de natuur ín het NatuurNetwerk Flevoland te versterken. De afgelopen jaren is gebleken dat de biodiversiteit en kwaliteit van de natuur in het Flevolandse NatuurNetwerk onder druk zijn komen te staan. De moerassen verlanden en de bossen zijn van onvoldoende kwaliteit om op lange termijn een robuust en weerbaar systeem te vormen. Daarom ligt de nadruk van deze stimuleringsmaatregel op de verbetering van de kwaliteit van de natuurwaarden in het NatuurNetwerk Nederland in Flevoland.

U kunt een subsidieaanvraag indienen die gericht is op inrichting- of herstelmaatregelen voor versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland zoals benoemd in het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening Flevoland. Hierbij kunt u denken aan:

  • Herstel van de moerassen door het tegengaan van verlanding en verruiging.
  • Verbetering van het hydrologisch systeem in de bossen op voedselrijke grond.
  • Het bevorderen van soorten die onderdeel zijn van de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden in het Natuurnetwerk Flevoland.

Geografische criterium

Aanvragen toetsen ze aan een geografisch criterium. Projecten die ingediend worden moeten in het NatuurNetwerk Nederland in Flevoland liggen.

Niet-productieve investeringen Flevoland 

Uitzonderingen op dit criterium zijn projecten die in direct aanliggende gebieden van het NNN liggen en randvoorwaardelijk zijn voor (systemische) kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden in het NNN. Dergelijke projecten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie.

De Natura2000 gebieden zijn uitgesloten van deze openstelling.

Aanvragen 

Aanvragen is mogelijk vanaf maandag 7 juni 2021 09:00 uur tot en met vrijdag 16 juli 2021 17:00 uur. 

De subsidieverstrekking vindt plaats volgens een zogenaamde tendersystematiek. Dit houdt in dat de in de openstellingsperiode aangeleverde informatie als basis dient voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag.  Er is dus geen mogelijkheid om (na het sluiten van deze termijn) ter verduidelijking aanvullende stukken aan te leveren. Een volledige en duidelijk aanvraag indienen is dus van belang. 

De projecten die aan de gestelde subsidiecriteria voldoen, komen totdat het subsidieplafond bereikt is, in aanmerking voor subsidie. Mocht het aantal aanvragen het plafond overstijgen, dan zal door middel van loting bepaald worden welke aanvragen gehonoreerd worden. 

Bron: Provincie Flevoland