Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Overijssel subsidieregeling

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Overijssel

Subsidie voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening in heel Overijssel, daar is de subsidieregeling deltaplan agrarisch waterbeheer Overijssel voor.

Voor wie?

Een aanvraag indienen is mogelijk voor:

 • Landbouwbedrijven, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisatie, drinkwaterbedrijven of waterschappen.
 • Een samenwerkingsverband van bovenstaande partijen. Het verband moet bestaan uit minimaal twee partijen die van belang zijn voor de uitvoering van de maatregelen. Eén van die partijen is een landbouwer of een organisatie die spreekt voor landbouwers.

Waarvoor subsidie?

De volgende maatregelen vallen onder deze regeling: 

Maatregelcategorie 2 

 1. Aanschaf en gebruik Beslissingsondersteunende systemen beregening.
 2. Aanschaf en installatie gerichte watergeefsystemen bijvoorbeeld druppelirrigatie, ondergrondse drip-irrigatie.
 3. ”              ” Beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten.

Maatregelcategorie 4

 1. Opstellen (gebiedsgericht) bedrijfswaterplan of bedrijfs(afval)waterscan: waterkwantiteit (droog, nat) en waterkwaliteit mogelijk in combinatie met milieupuntensysteem.
 2. Gezamenlijk opstellen van een plan ‘Vruchtbare kringloop’ door meerdere bedrijven in een gebied.
 3. Advies over gezamenlijk aanpassen gewasteelt: natte teelten. Het betreft hier het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied.
 4. Aanschaf en installatie apparatuur voor nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel.
 5. Uitvoeringskosten voor het verhogen van het organische stofgehalte door toepassen stikstofarme en/of fosforarme gewasresten niet zijnde mest.
 6. Aanschaf en installatie regelbare/peil gestuurde drainage eventueel in combinatie met klimaat adaptieve regelbare drainage.
 7. ”              ” installatie en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen.
 8. ”              ” en installatie onderwaterdrainage.
 9. Productieverlies door het beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel.
 10. Aanschaf en installatie apparatuur om water vast te houden in een kavelsloot door: het plaatsen van een LOP-stuw, het verhogen van een bestaande duiker, deze volledig te dempen of het verhogen van de slootbodem.
 11. Aanschaf en installatie apparatuur voor hergebruik gewasresten (stro, blad) op het bedrijf.
 12. Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever.
 13. ”         ” natte bufferstroken.
 14. ”         ” en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang.
 15. Voorlichting over (bewust) niet beregenen.
 16. Aanschaf en installatie regelbare en/of peil gestuurde drainage.
 17. Aanleg en beheer infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan).
 18. Aanschaf, installatie en beheer van apparatuur om greppels afsluitbaar te maken.
 19. Productieverlies door opzetten peil of door teelt van klimaat robuuste gewassen, die minder droogtegevoelig zijn of juist bestand zijn tegen hoge grondwaterstanden.

Maatregelcategorie 5

 1. Demonstraties en trainingen, workshops en coaching.
 2. Als onderdeel van voorlichting en kennisdeling: gewaskeuze aanpassen.

Aanvragen 

De regeling is opengesteld van 23 augustus 2021, 9.00 uur tot 20 september, 17.00 uur. De aanvragen zullen worden beoordeeld doormiddel van een tendersystematiek. 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Overijssel

Bron: Provincie Overijssel