Subsidie Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit

Subsidie Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het vestigings- en ondernemersklimaat van de provincie Drenthe door activiteiten die gericht zijn op het oplossen van belemmeringen door netcongestie bij afname van elektriciteit van het elektriciteitsnetwerk, te ondersteunen.

Voor wie

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen en aan degenen aan wie een onderneming toebehoort als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, die hun activiteit(en) ontplooien of aantoonbaar voornemens zijn hun activiteit(en) te ontplooien in de provincie Drenthe.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:

  • De aanvrager beschikt aantoonbaar over een grootverbruik aansluiting of kan aantonen dat hij een grootverbruik aansluiting nodig heeft.

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Inhuur van een onafhankelijke kennisleverancier met een maximum inhuurtarief van € 100,- per uur.
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsonderzoek.
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang als zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek.

De einddatum van deze subsidie is 1 januari 2024. 

netcongestie bij afname

Bron: Provincie Drenthe