Energielijst 2023 gepubliceerd

Energielijst 2023 gepubliceerd, meer geld voor energiezuinige investeringen van bedrijven in 2023

Ondernemers hebben dit jaar flink meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken. In 2023 is hiervoor namelijk € 249 miljoen beschikbaar via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een verhoging van € 100 miljoen ten opzichte van vorig jaar.

Met de EIA-regeling ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen. En geeft zij een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het toepassen van duurzame energie. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor hen dus goedkoper.

Wijziging uitvoeringsregeling

Tussen de EIA en de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL of EG) bestaat een samenloop, waardoor ondernemers zowel voor de EIA als de EG-regeling in aanmerking kunnen komen. Met ingang van 2023 vervalt de mogelijkheid om een beroep op de EIA te doen indien men gebruik maakt van de EG-regeling. Daartoe worden investeringen waarvoor EG-subsidie is verleend, niet langer aangewezen als energie-investeringen voor de EIA.

Wijzigingen Energielijst 2023

De Energielijst, die alle subsidiabele investeringen bevat, wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek. De nadruk bij de wijzigingen in de Energielijst 2023 ten opzichte van de Energielijst 2022 ligt vooral op actualisering van de lijst naar aanleiding van de hoge energieprijzen die invloed hebben op de zogenoemde terugverdientijden van opties die in de lijst zijn opgenomen. Sommige maatregelen komen niet langer voor de EIA in aanmerking aangezien de terugverdientijden zijn gedaald tot onder een termijn van vijf jaar, of omdat ondersteuning al via andere wegen plaatsvindt.

Gebouwde omgeving

De fors hogere energieprijzen leiden voor opties in het hoofdstuk Gebouwde Omgeving in sommige gevallen tot een substantiële verkorting van de terugverdientijden. Om deze reden zijn een paar investeringsopties op de Energielijst voor 2023 niet langer opgenomen. Het gaat om investeringen in het direct gasgestookte stralingspaneel, het verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen, warmtewerende coating, het besparingssysteem voor verlichting en het LED-verlichtingssysteem.

Er is verder een nieuwe subcategorie toegevoegd voor lucht/water warmtepompen met een vermogen > 70kW, waarvoor een andere rendementseis van toepassing is. Daarnaast is er een aantal varianten van warmtepompen verwijderd, omdat deze weinig werden gemeld. Om energieverlies in gebouwen als gevolg van tochtkieren te beperken is bij toepassing van isolatie of HR-glas de investeringsoptie kierafdichting toegevoegd. Bij toepassing van kierafdichting mogen ook de kosten van een zogenoemde blowerdoortest, die de luchtdoorlatendheid van een gebouw meet, worden gemeld.

Transportmiddelen

Om de overstap naar elektrische toepassingen in de transportwereld verder te ondersteunen, is een omschrijving opgenomen voor elektrische transportkoeling.

Duurzame energie

In lijn met het beleid om de inzet van houtige biomassa voor laagwaardige energietoepassing af te bouwen en het bevorderen van de circulariteit van afvalstromen, is de stimulering van warmtelevering door afvalverwerkingsinstallaties en biomassacentrales door de EIA beëindigd.

Energiebalancering

Om de benutting van restwarmte verder te stimuleren, is een omschrijving opgenomen voor de tijdelijke opslag van restwarmte, zodat deze warmte op een later moment nuttig kan worden ingezet.

Energietransitie en CO2-emissiereductie

De omschrijving voor warmte- en koudenetten is verwijderd, omdat voor deze techniek andere vormen van ondersteuning bestaan of momenteel worden ontwikkeld. De investeringsoptie CO2-afvang voor permanente opslag is verwijderd, omdat voor deze techniek al voldoende ondersteuning vanuit het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) mogelijk is.

Lees hier de regeling op onze website.

Energielijst 2023 gepubliceerd

Bron: RVO