Prinsjesdag 2022 belangrijkste subsidie nieuwtjes!

Prinsjesdag 2022 belangrijkste subsidie nieuwtjes!

In dit nieuwsbericht de meest in het oog springende subsidie nieuwtjes uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2023.

WBSO ongewijzigd

Er worden in 2023 geen grondslagaanpassingen van de WBSO voorgesteld. Ten aanzien van het budget zijn er wel ontwikkelingen: het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1370 miljoen (€ 34 miljoen meer dan voor 2022). 

Lees hier alles over de WBSO

EIA- en MIA-budgetten omhoog

Om bedrijven een extra steun in de rug te geven en vanwege de grotere vraag, verhoogt het kabinet het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) structureel met respectievelijk € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar vanaf 2023. Het extra budget is voornamelijk nodig om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven.

Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Als de evaluaties inzichten verschaffen over een aangepaste maar mogelijk doelmatigere budgetverdeling, zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

Lees hier alles over de EIA

Lees hier alles over de MIA Vamil

SDE++ aangepast

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt – zoals al eerder aangekondigd – vanaf 2023 aangepast door het plaatsen van zogeheten hekjes. Een hekje zorgt ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen, doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Hierbij wordt gewerkt met een budget voor de domeinen waar zich nu knelpunten bevinden: lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen (onder andere groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie). Voor elk van deze domeinen wordt een budget van € 750 miljoen gereserveerd bij een referentie-openstellingsbudget van € 5 miljard. Voor CO2-afvang, -opslag of gebruik (CCS/CCU) en hernieuwbare elektriciteit wordt geen budget gereserveerd.

Daarnaast wordt binnen de hekjes de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2, om meer ruimte te creëren voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte).

Lees hier alles over de SDE

ISDE-budget omhoog

Om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving, wordt vanuit het Klimaatfonds € 100 miljoen toegevoegd aan het voor 2023 beschikbare budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Lees hier alles over de ISDE

Circulaire economie

De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten – onderdeel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) – wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

Meer informatie volgt!

Verduurzaming koopwoningen

Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kunnen VvE’s hun appartementen en woningen verduurzamen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen VvE’s deze subsidie ook ontvangen als zij één isolatiemaatregel nemen. Tot nu toe kon dat bij minimaal twee maatregelen. Verder gaat de subsidie voor warmte-opties gericht op VvE’s per 1 januari 2023 uit de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) over naar de SEEH. Hierdoor wordt de SEEH de centrale regeling voor VvE’s. Dit zal het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen versimpelen en versoepelen. Individuele woningeigenaren kunnen voor verduurzaming gebruik maken van de ISDE.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze collega’s door te bellen naar 0593 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl !  

Verduurzaming huurwoningen

Om de verduurzaming van huurwoningen te stimuleren worden in 2023 diverse regelingen aangepast of voortgezet.

  1. om opschaling bij verduurzaming van (huur)woningen te bevorderen, wordt de Subsidieregeling Renovatieversneller (SRV) aangepast naar een subsidieregeling voor zowel de procesondersteuning als voor vraag- en aanbodbundeling van marktpartijen die op grote schaal willen renoveren;
  2. de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wordt vereenvoudigd om deze voor corporaties of gemengde VvE’s gemakkelijker te maken;
  3. de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV-V) vervalt per 2023: een heffingsvermindering is niet meer aan de orde als de verhuurderheffing wordt afgeschaft.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze collega’s door te bellen naar 0593 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl !  

Openstelling groen-economisch herstel

Eind 2021/begin 2022 zijn de regeling Investeren in groen-economisch herstel (GEH) en de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel (SGEH) opengesteld. Vanwege de enorme belangstelling – in het bijzonder voor de investeringsregeling – worden in het najaar van 2022 vergelijkbare regelingen opengesteld onder de geldende POP3+-subsidievoorwaarden. Dit houdt in dat een subsidiepercentage van 40% zal worden toegepast.

Meer informatie volgt! 

Verduurzaming veehouderij

Voor de verduurzaming van de veehouderij blijven bestaande instrumenten beschikbaar. Voor technische innovatie worden onderdelen van de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) opengesteld, waarvoor in 2023 circa € 29 miljoen beschikbaar komt.

Lees hier meer over de SBV

In 2023 wordt ook de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) opengesteld. Deze nieuwe regeling biedt veehouders een subsidie om hun veehouderij locatie of bedrijf op vrijwillige basis te beëindigen. Doel van de regeling is om een blijvende reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland te realiseren. Voor de regeling is in 2023 circa € 104 miljoen beschikbaar.

Meer informatie volgt!

Verduurzaming glastuinbouw

In 2023 komt er circa € 36 miljoen beschikbaar ten behoeve van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) en € 6 miljoen voor de regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI).

Meer informatie volgt!

Nieuwe ‘mest-regeling’

In 2023 zal naar verwachting de nieuwe subsidieregeling kunstmestvervanging en mestverwerking worden opengesteld met een budget van € 6 miljoen. Het betreft een subsidieregeling voor de verwerkingsinstallaties die mest tot stikstof mestproducten verwerken en daarmee stikstof kunstmest vervangen.

Meer informatie volgt! 

Prinsjesdag 2022

Bron: Rijksoverheid